Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2015 - 2016 (biểu mẫu 21) (11/01/2017 10:47:40 AM)

 

TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường1
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Quản trị kinh doanh 2012-2016 32 24 0.00 8.33 37.50 84.2%
2 Kế toán 2012-2016 73 58 0.00 5.17 32.76 52.6%
3 Kinh tế xây dựng 2011-2016 45 28 0.00 3.57 39.29 57.1%
4 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 2011-2016 42 0 0.00 0.00 0.00  
II Cao đẳng chính quy              
a Chương trình đại trà              
1 Kế toán 2013-2016 42 11 9.09 9.09 18.18 54.5%
2 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 2013-2016 32 3 0.00 0.00 66.67 66.7%
3 Công nghệ sinh học 2013-2016 24 0 0.00 0.00 0.00