Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2012-2013 (biểu mẫu 24) (07/12/2013 6:09:20 PM)
    Đơn vị Số lượng  
 
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013 Triệu đồng/năm    
1 Tiến sỹ      
2 Thạc sỹ      
3 Đại học      
  Tự nhiên   5,65  
  Xã hội   4,85  
4 Cao đẳng      
  Tự nhiên   4,52  
  Xã hội   3,88  
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2012-2013 Triệu đồng/năm    
1 Tiến sỹ      
2 Thạc sỹ      
3 Đại học      
4 Cao đẳng      
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013 Triệu đồng/năm    
1 Tiến sỹ      
2 Thạc sỹ      
3 Đại học   7,00  
4 Cao đẳng      
IV Tổng thu năm 2012 Triệu đồng 13.996,00  
1 Từ Ngân sách   3.036,00  
2 Từ học phí, lệ phí   8.702,00  
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ   54,70  
4 Từ nguồn khác.   1.711,00  
marriage affairs open i want an affair
coupon for prescriptions discount card for prescription drugs viagra coupons 2016
Các tin đưa trước:
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 24) (11/01/2017)
Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 24) (09/10/2014)

Các tin đưa tiếp theo:
Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2011-2012 (biểu mẫu 24) (06/12/2012)