Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 24) (09/10/2014 5:55:00 PM)
    Đơn vị Số lượng  
 
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm    
1 Tiến sỹ      
2 Thạc sỹ      
3 Đại học      
  Tự nhiên   6.5  
  Xã hội   5.5  
4 Cao đẳng      
  Tự nhiên   5.2  
  Xã hội   4.4  
II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm    
1 Tiến sỹ      
2 Thạc sỹ      
3 Đại học      
4 Cao đẳng      
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2013-2014 Triệu đồng/năm    
1 Tiến sỹ      
2 Thạc sỹ      
3 Đại học   8,00  
4 Cao đẳng      
IV Tổng thu năm 2013 Triệu đồng 15.457  
1 Từ Ngân sách   4.000  
2 Từ học phí, lệ phí   9.016  
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ      256  
4 Từ nguồn khác.   2.185  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
xeloda kanser xeloda el ayak sendromu xeloda kanser
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion