Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2011-2012 (biểu mẫu 24) (06/12/2012 3:37:50 PM)

 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng
I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2012-2013  đồng/năm  
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học    
     - Khoa học tự nhiên   4.800.000
     - Khoa học xã hội   4,200,000
4 Cao đẳng    
     - Khoa học tự nhiên    3.840.000
     - Khoa học xã hội    3.360.000
……….    
III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2012-2013

 đồng/năm

 
1 Tiến sỹ    
2 Thạc sỹ    
3 Đại học   6,000,000
4 Cao đẳng    
IV Tổng thu năm 2011

 đồng

10.708.371.041
1 Từ ngân sách   2.367.000.000
2 Từ học phí, lệ phí   5.861.700.000
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao CN   76.250.000
4 Từ nguồn khác   2.403.421.041
       
ramipril hoste click ramipril hexal 5 mg tabletten
Các tin đưa trước:
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 24) (11/01/2017)
Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 24) (09/10/2014)
Công khai tài chính của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum năm học 2012-2013 (biểu mẫu 24) (07/12/2013)