Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016 (biểu mẫu 24) (11/01/2017 10:59:31 AM)
TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm
I Học phí hệ chính quy chương trình
đại trà năm học 2015-2016
triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Đại học triệu đồng/năm   
  Tự nhiên triệu đồng/năm  0.221đ/tín chỉ
  Xã hội triệu đồng/năm  0.181đ/tín chỉ
4 Cao đẳng triệu đồng/năm   
  Tự nhiên triệu đồng/năm  0.155đ/tín chỉ
  Xã hội triệu đồng/năm  0.139đ/tín chỉ
I Học phí hệ chính quy chương trình
khác năm học 2015-2016
triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Đại học triệu đồng/năm   
4 Cao đẳng triệu đồng/năm   
II Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
năm học 2015-2016
triệu đồng/năm   
1 Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2 Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3 Đại học triệu đồng/năm  9.15
4 Cao đẳng triệu đồng/năm   
IV Tổng thu năm 2015 tỷ đồng 21.534
1 Từ ngân sách tỷ đồng 4.869
2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 13.907
3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 0.35
4 Từ nguồn khác tỷ đồng 2.408