Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 - 2016 (biểu mẫu 23) (11/01/2017 10:58:41 AM)
Đơn vị tính: Người  
TT Nội dung Tổng số Chia theo trình độ đào tạo
Giáo sư Phó Giáo sư TSKH, Tiến sỹ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Trình độ khác
  1 2
(3+4+5+6
+7+8+9)
3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số 60   1 1 46 13    
1 Khoa  Kinh tế 29     1 24 4    
2 Khoa Công nghệ - Kỹ thuật 18       11 7    
3 Khoa Sư phạm & Dự bị đại học 13       11 2    
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa.