Thứ hai, ngày 23/10/2017                               Tuyển sinh     Sinh viên     Cựu sinh viên     Thư viện số     Xem điểm     Tài liệu nghiên cứu Ba công khai    
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Định hướng nghiên cứu


Hợp đồng nghiên cứu

 

Chuyển giao kết quả nghiên cứu

 

Giới thiệu

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Center for Research and Technology Transfer
 

1. Giới thiệu

        Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ(CRTT) là đơn vị trực thuộc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có chức năng tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và chuyển giao các thành tựu KH-KT.

        Trung tâm được thành lập theo Quyết định số … ngày ... của Hiệu trưởng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

        Lĩnh vực hoạt động: hoạt động của Trung tâm chủ yếu ở các lĩnh vực: Kinh tế, Kĩ thuật, Khoa học Quản lý, Giáo dục, Công nghệ sinh học.

        Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo chi phí hoạt động, có tích lũy và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 
2. Chức năng - nhiệm vụ

        Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ có các chức năng, nhiệm vụ như sau:

        1. Tham mưu và giúp cho Ban Giám đốc Phân hiệu quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

        2. Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị, các đầu mối trong Phân hiệu thực hiện công tác sản xuất, dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ.

        3. Tổ chức đầu tư ươm tạo và phát triển khoa học công nghệ; khai thác sử dụng, chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ của Phân hiệu.

        4. Liên kết với các cơ quan khác thực hiện các hợp đồng khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực nghiên cứu áp dụng của Trung tâm.

        5. Dịch vụ KH&KT: Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức Hội thảo khoa học và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Định hướng nghiên cứu

        1. Phát triển KH-CN phải gắn với nâng cao được sức cạnh tranh của nền kinh tế nói chung của các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và của doanh nghiệp nói riêng trong bối cảnh nền kinh tế tri thức.

        2. Phát triển KH-CN phải tạo được sự chuyển dịch cơ cấu trong chuyển giao thiết bị – công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất theo hướng tăng dần tỷ trọng các công nghệ ứng dụng khoa học – kỹ thuật, chất xám và giá trị tăng cao.

        3. Phát triển KH-CN phải trên cơ sở phối hợp với Trung Tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước (nói chung) để đẩy mạnh – các hoạt động:

           +   Triển khai nhanh các kết quả nghiên cứu KH-CN vào sản xuất qui mô vừa và nhỏ nhằm hoàn thiện qui trình CN, đánh giá hiệu quả kinh tế trước khi chuyển giao sản xuất đại trà.

           +   Tổ chức các hoạt động, dịch vụ, chuyển giao các qui trình công nghệ mới, các thành tựu KH hiện đại; đặc biệt chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn (Kinh tế, Giáo dục, Khoa học Quản lý, Công nghệ sinh học), đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới, giải quyết nguyên liệu cho sản xuất từ nguồn nguyên liệu trong nước.

           +   Tư vấn kỹ thuật các dự án, thẩm tra giám định các thiết bị khoa học - công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

        4. Củng cố và phát triển theo hướng chiều sâu các hoạt động truyền thống sản xuất – kinh doanh – dịch vụ – tư vấn – chuyển giao công nghệ phù hợp với tình hình thực tiễn của các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, đồng thời tìm kiếm hướng phát triển mới trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Nông nghiệp, và Phát triển nguồn nhân lực.