Thứ sáu, ngày 24/11/2017
 

 

 

 

 

 

 


          Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum trực thuộc Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Hiện tại, Công đoàn Phân hiệu có 58 công đoàn viên với 2 công đoàn bộ phận là Công đoàn bộ phận Hành chính và Công đoàn bộ phận Giảng viên. Năm  2009, Công đoàn Phân hiệu đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đầu tiên và nhận quyết định của Công đoàn Đại học Đà Nẵng về việc thành lập Công đoàn Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Trải qua  4  năm hoạt động, Công đoàn Phân hiệu đã dần hoàn thiện trong cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động để xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền lợi của cán bộ giảng viên trong Phân hiệu, góp phần vào sự phát triển của Phân hiệu hiện tại và trong tương lai.

   
 Nguyễn Thị Trúc Phương 
Chủ tịch Công đoàn
 
Nguyễn Tố Như
Phó Chủ tịch Công đoàn
Chủ tịch công đoàn bộ phận Giảng viên
 
Nguyễn Ngọc Hùng
Ủy viên BCH Công đoàn
 
Trương Văn Năm
Ủy biên BCH Công đoàn
 
   
 Đỗ Thị Thanh Phượng
Ủy viên BCH Công đoàn
Chủ tịch Công đoàn bộ phận Hành chính
Trưởng ban Nữ công
 
 Nguyễn Thị Thanh Hiền
Ủy viên BCH Công đoàn
   
 Nguyễn Thị Ngọc Lợi
Ủy viên BCH Công đoàn