Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch nội dung sinh hoạt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 (28/03/2015 11:13:10 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 960-KH/BTV ngày 10/02/2015 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng về nội dung sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và Hướng dẫn số 959-HD/BPGV ngày 10/2/2014 của Bộ phận giúp việc BTV Đảng ủy ĐHĐN về việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đảng uỷ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum yêu cầu chính quyền, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc nắm vững, quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Tháng 3,4/2015
- Quán triệt Chỉ thị 03 và các văn bản hướng dẫn về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.
- Triển khai cho đảng viên, CBVC, HSSV trong toàn Phân hiệu đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiêu chí “5 xây”, “3 chống” của Chỉ thị 29-CT/TU.

Tháng 5/2015
Tổ chức học tập, thảo luận và đề ra giải pháp làm theo nội dung về “trung thực, trách nhiệm”.

Tháng 6/2015
- Tổ chức thảo luận, lựa chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể và tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa theo nội dung về “trung thực, trách nhiệm”.
- Kiểm điểm đánh giá của tập thể và cá nhân gắn với tổng kết thi đua năm học.

Tháng 7,8,9/2014
- Tổ chức học tập, thảo luận và đề ra giải pháp làm theo nội dung “gắn bó với nhân dân”.
- Tổ chức thảo luận, lựa chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể và tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa theo nội dung “gắn bó với nhân dân”.

Tháng 10/2015
Tổ chức học tập, thảo luận và đề ra giải pháp làm theo nội dung “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Tháng 11/2015
Tổ chức thảo luận, lựa chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể và tìm biện pháp khắc phục, sửa chữa theo nội dung “đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Tháng 12/2015
Tổ chức sinh hoạt: Kiểm điểm đánh giá của tập thể và cá nhân về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2015.
Trên đây là Kế hoạch sinh hoạt định kỳ hàng tháng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
coupons website website to print coupons free discount codes