Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum lần thứ IV,nhiệm kỳ 2017 - 2019 (11/01/2017 7:26:28 AM)
Thực hiện Kế hoạch số 137 KH/ĐHĐN-ĐTN ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại họi đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại Học Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Thường vụ Đoàn Phân hiệu Đại Học Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2019 (gọi tắt là Đại hội Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum lần thứ IV) như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ về nội dung, thời gian, tiến độ và công tác nhân sự trong quá trình triển khai và tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ kế tiếp.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ cũ; xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới để lãnh đạo các cơ sở Đoàn.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ V, sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức đại hội.

- Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum lần thứ IV được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ phải làm rõ những mặt làm được, hạn chế, nguyên nhân yếu kém, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát với yêu cầu thực tế của cơ sở Đoàn.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải nhiệt huyết, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu hợp lý và khả năng lãnh đạo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đoàn Phân hiệu. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ. Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chỉ đạo của Đoàn cấp trên, bảo đảm đúng nguyên tắc Điều lệ Đoàn.

- Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum lần IV phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên; đảm bảo Đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong các cơ sở Đoàn trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các công tình, hoạt động phong trào thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum lần thứ IV.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, mạng xã hội.

III NỘI DUNG ĐẠI HỘI

            Đại hội Đoàn các cấp thực hiện 04 nội dung sau:

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum lần thứ IV.
3. Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

4.  Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên

IV. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Dự thảo văn kiện

          Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn các cấp cần bám sát định hướng chung của Ban Chấp hành trung ương Đoàn, dự thảo văn kiện gồm các văn bản sau đây:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua.

- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành

- Nghị quyết Đại hội.

2. Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện đại hội

         Trên cơ sở dự thảo văn kiện đại hội, các cấp bộ đoàn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, về văn kiện của Đại hội.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành khóa mới là nội dung quan trọng, quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chê, quy định, trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đức, có tài, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định; quan tâm cán bộ nữ, dân tộc, đoàn viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu ở đơn vị.

1. Tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành

         Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn.

2. Độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Ban Chấp hành có độ tuổi bình quân không quá 25 tuổi.

3. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành

a.
Chi Đoàn

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư.

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có thừ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.

b. Liên chi Đoàn: Ban Chấp hành có từ 05 đến 15 ủy viên. Nếu Ban Chấp hành có dưới 09 ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư; có từ 09 ủy viên trở lên thì bầu Ban Thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Ban Thường vụ.

c. Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Chấp hành có 15 ủy viên; Ban thường vụ có 05 ủy viên. Trong Ban Thường vụ có Bí thư và 02 Phó Bí thư.

         - Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị có số dư so với số lượng cần bầu ít nhất 15%. Bầu chức danh Phó Bí thư ở các cấp nên có số dư.

         - Ban Chấp hành Đoàn được xây dựng trên nguyên tắc số lượng hợp lý, đúng quy định; tránh cơ cấu hình thức, nhiều về số lượng nhưng chất lượng không cao, hoạt động không hiệu quả.

4. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp

         Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu:

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi

- Ủy viên Ban Chấp hành được tái cử vào ủy viên Ban Chấp hành mới.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm.

- Ủy viên Ban Chấp hành là đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

- Một số tỷ lệ trong Ban Chấp hành cần đảm bảo:

+ Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đoàn chiếm khoảng 30%

+ Phấn đấu trong thường trực Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum có cán bộ nữ.

5. Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp

         Số lượng đại biểu Đại hội Đoàn các cấp do Ban Chấp hành cấp do Ban Chấp hành cấp triệu tập Đại hội quyết định, trong giới hạn sau:

1. Chi Đoàn: tổ chức Đại hội đoàn viên.

2. Liên chi Đoàn

3. Có dưới 120 đoàn viên tổ chức Đại hội đoàn viên.

4. Từ 120 đoàn viên trở lên tổ chức đại hội đại biểu, số lượng đại biểu triệu tập ít nhất 60 đại biểu.

5. Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: từ 120 đến 200 đại biểu.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Đại hội cấp Chi Đoàn: hoàn thành trước ngày 10/10/2016

- Đại hội cấp Liên chi Đoàn: hoàn thành trước ngày 20/01/2017

- Đại hội Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum:

+Thời gian:      + Ngày 04 tháng 3 năm 2017 ( Thứ bảy). Đại hội phiên một

                           + Ngày 05 tháng 3 năm 2017 (Chủ nhật). Đại hội phiên hai

+ Địa điểm: Hội trường nhà đa năng - 704 Phan Đình Phùng. Tp Kon Tum

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Đoàn trường:

a. Thành lập Ban Chỉ đạo:

Đ/c Nguyễn Xuân NguyênBí thư Đoàn Phân hiệu              Trưởng ban

Đ/c Nguyễn Ngọc Lợi         Phó BT Đoàn Phân hiệu            Thành viên

Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư   Phó BT Đoàn Phân hiệu            Thành viên

Đ/c Phan Thị Như Luyến    UVBTV Đoàn Phân hiệu           Thành viên

Đ/c Nguyễn Thái Dương     UVBCH Đoàn Phân hiệu           Thành viên

b. Nhiệm vụ:

- Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo thực hiện kế hoạch, xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong từng cơ sở Đoàn.

- Ban Thường vụ Đoàn trường có kế hoạch kiểm tra cơ sở về việc tổ chức Đại hội.

2. Các Chi đoàn:

- Xác định rõ thời gian, tính chất và quy mô Đại hội; tổ chức phân bổ đại biểu, thảo luận văn kiện từ cơ sở và thực hiện các quy trình xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

- Tuyên truyền, phát động các phong trào, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong từng cơ sở Đoàn.

VI.CÁC NỘI DUNG CHỈ ĐẠO:

1. Về hình thức tổ chức và đại biểu dự Đại hội:

- Các Chi đoàn tiến hành tổ chức bầu đại biểu tham dự Đại hội phù hợp với số lượng đoàn viên thực tế của chi đoàn mình. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội không vượt quá 20 đại biểu.
- Đại biểu dự Đại hội phải là những cán bộ Đoàn, đoàn viên có những tiêu chuẩn sau:

+ Có trình độ, năng lực đóng góp ý kiến cho công tác Đoàn và phong trào học sinh - sinh viên tại Chi đoàn và Đoàn trường.

+ Là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm cao, có thành tích tiêu biểu trong phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 và được đoàn viên tại chi đoàn tín nhiệm.

+ Không bị vi phạm các hình thức kỷ luật của Đoàn (từ cảnh cáo trở lên), không vi phạm quy chế học tập của nhà trường, không vi phạm pháp luật.

b. Đại hội phải thực hiện tốt các công việc sau:

- Thảo luận và góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội.

- Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và đề ra Nghị quyết, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua.

- Bầu Ban Chấp hành Đoàn nhiệm kỳ mới.

c. Việc xây dựng nội dung văn kiện và nhân sự Đại hội:

- Chuẩn bị Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ: xây dựng báo cáo tổng kết có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá đúng thực trạng tình hình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên, có phân tích, đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm cho thời gian tới.

- Chuẩn bị Phương hướng cho nhiệm kỳ mới: xây dựng phương hướng hoạt động với những chương trình hành động cụ thể, rõ ràng, xác định chỉ tiêu, nội dung, biện pháp thiết thực, Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trịcủa Phân hiệu.

- Xây dựng Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ trước: báo cáo thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình nghiêm túc trong thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trong đoàn kết nội bộ, vai trò chỉ đạo, ý thức trách nhiệm trước tổ chức và đoàn viên.

- Công tác chuẩn bị Đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới: xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, tính thiết thực và tính kế thừa.
- Việc dự kiến bầu chọn nhân sự đại biểu dự Đại hội Đoàn: phải đảm bảo tiêu chuẩn và yêu cầu về cơ cấu, độ tuổi, thành phần theo quy định.

Căn cứ vào kế hoạch này, Ban Thường vụ Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đề nghị các Chi Đoàn, Liên chi Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ đồng chí Phan Thị Như Luyến, Chuyên viên chuyên trách Văn phòng Đoàn Thanh niên, số điện thoại 0964.708.779 hoặc 0935.911.577, email: ptnluyen@kontum.udn.vn hoặc doantn@kontum.udn.vn  hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.