Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

Danh sách cá nhân liên hệ hợp tác quốc tế (23/02/2016 9:01:16 AM)
 
Đại học khoa học và kỹ thuật quốc gia Bình Đông - Đài Loan
(National Pingtung University of Science and Technology)
 
 
Chin-Hui Irene Chen Phó giáo sư  - Tiến sĩ Trưởng phòng sinh viên quốc tế
Giảng viên khoa Ngôn ngữ hiện đại
+886-8-7703202
số nội bộ 6054
Fax: +88687740208
1,Shuefu Road, Neipu, Pingtung,91201 Taiwan oias@mail.npust.edu.tw
irenechen@mail.npust.edu.tw
 
Yi-lung Yeh Giáo sư – Tiến sĩ Trưởng khoa kỹ thuật xây dựng
Văn phòng các vấn đề học thuật
+88687740425
Fax:
+88687740122
1, Hseuh Fu Road, Nei Pu, Pingtung 91201, Taiwan, Republic of China. yalung@mail.npust.edu.tw
 
Jik – Chang Leong Giáo sư – Tiến sĩ
				Giám đốc Văn phòng sự vụ quốc tế
				Giảng viên Khoa kỹ thuật vận tải
+88687703202
số nội bộ 6215
Fax:
+88687740208
1,Shuefu Road, Neipu, Pingtung,
91201, Taiwan
oia@mail.npust.edu.tw
jcleong@mail.npust.edu.tw
 
gabapentin 300mg blog.ruleof3.ae keflex
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
can i take omeprazole before surgery canitake.net can i take omeprazole before surgery
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
xeloda kanser xeloda kanser xeloda kanser
free discount prescription cards coupons for cialis 2016 cialis 2015 coupon