Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH SÁCH QUAN HỆ
 

 
     Với phương châm “Việt Nam muốn làm bạn và đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”, Phân hiệu thực hiện hợp tác trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng độc lập và chủ quyền của các bên đối tác nhằm phục vụ cho mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Vì vậy chính sách quan hệ hợp tác quốc tế được thực hiện theo các định hướng sau:

    - Mở rộng hợp tác với các trường đại học và tổ chức quốc tế thông qua các chương trình, dự án cụ thể nhằm nâng cao năng lực, chất lượng và uy tín của đơn vị.

    - Thiết lập và tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học với nhiều học giả ở các nước tiên tiến để tiến hành các dự án nghiên cứu để bắt kịp với xu hướng nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu hiện đại.

    - Phát triển các chương trình đào tạo quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người học, từng bước chuyển giao công nghệ đào tạo.

    - Xúc tiến các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến.

    Để phát triển hợp tác quốc tế, Phân hiệu đã xúc tiến việc hợp tác với các trường đại học ở Đông Nam Á, châu Âu và một số quốc gia khác. Vì vậy chính sách hợp tác quốc tế bao gồm các nội dung hoạt động sau đây:

    - Huy động các nguồn đầu tư để phát triển Phân hiệu hơn nữa thông qua các đối tác hợp tác.

    - Góp phần đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng viên, hỗ trợ các cán bộ, giảng viên tham gia vào các chương trình trao đổi học thuật, kinh nghiệm quản lý để nâng cao chất lượng đào tạo; bổ sung và cập nhật chương trình và nội dung môn học, phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo và môn học mới.

    - Xây dựng mối quan hệ hợp tác có hiệu quả với các trường đại học tiên tiến đồng thời xúc tiến phát triển các chương trình đào tạo mà Phân hiệu ưu tiên.

    - Tham gia vào các diễn đàn, hội thảo, hội nghị khoa học do các trường đối tác tổ chức.

    - Trao đổi thông tin, tăng thêm nguồn tư liệu, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Phân hiệu.
abortion pill services abortion pill articles having an abortion