Thứ năm, ngày 23/11/2017
 

 

 

 

 

 

 


LIÊN HỆ

Phòng Khoa học, Sau Đại học và Hợp tác quốc tế

Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Địa chỉ: Số 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Phone No.: +84 60 6556959
Website: www.kontum.udn.vn
Email: phongkhoahoc_phkt@gmail.com

CONTACT

Office of Science, Postgraduate and International Cooperation
The University of Danang – Campus in Kon Tum
Add.: 704 Phan Dinh Phung Street, Kon Tum, Vietnam
Phone No.: +84 60 6556959
Website: www.kontum.udn.vn
Email: phongkhoahoc_phkt@gmail.com