Thứ bảy, ngày 16/12/2017

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

 

        Đào tạo và bồi dưỡng là hình thức đào tạo ưu việt nhằm bổ túc kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực của đời sống xã hội và tăng cường trang bị các kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu làm việc của mọi cá nhân và tổ chức trong bối cảnh kinh tế - xã hội cạnh tranh khốc liệt và sự đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động nói chung và thị trường tài năng nói riêng.

       Để theo học các khóa đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, người học phải lựa chọn các chương trình đào tạo và chỉ cần thực hiện việc đăng ký trực tuyến trên trang web của Nhà trường hoặc ghi danh trực tiếp tại Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng của Nhà trường.

       Chương trình đào tạo ngắn hạn được Nhà trường tổ chức theo nhóm (khoảng 15 người), sẽ do các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn giảng dạy và hướng dẫn. Sự thừa hưởng công nghệ đào tạo, kinh nghiệm đào tạo, quá trình tổ chức giảng dạy, đội ngũ các Thầy Cô giáo giàu kinh nghiệm, đa số được đào tạo ở các nước danh tiếng và chương trình luôn được cập nhật và đổi mới phù hợp với nhu cầu thực tế.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng cho cá nhân và tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý...) một cách đa dạng, cụ thể:

 

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH, HUYỆN
 

STT

Danh mục chương trình

Thời gian
1 Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ công chức trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015. 03 ngày
2 Nâng cao năng lực thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và kỹ năng tiếp dân 03 ngày
3 Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng 03 ngày
4 Bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng theo các quy định hiện hành 03 ngày
5 Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ 03 ngày
6 Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán - Tài chính đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp đã thực hiện cơ chế tự chủ 03 ngày
7 Bồi dưỡng nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế 03 ngày
8 Nghiệp vụ quản lý chợ 03 ngày
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí 03 ngày
10 Nâng cao nghiệp vụ quản lý tài sản công 03 ngày
11 Nâng cao nghiệp vụ quản lý lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước 03 ngày
12 Nâng cao nghiệp vụ văn thư lưu trữ và kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản 03 ngày
13 Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ cấp trung và kỹ năng giao việc cho cấp dưới 03 ngày
14 Kỹ năng thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng 03 ngày
15 Chương trình nâng cao năng lực quản lý tài chính cho chủ tài khoản các cơ quan, tổ chức nhà nước 03 ngày
16 Kiến thức kỹ năng tổ chức bầu cử HĐND các cấp 03 ngày
17 Kiến thức kỹ năng dành cho các đại biểu HĐND các cấp 03 ngày
18 Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở, chuẩn mực xử sự của cán bộ công chức chính quyền địa phương 03 ngày
19 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả trong giao tiếp hành chính 03 ngày
20 Kỹ năng quản lý con người và quản lý sự thay đổi 03 ngày
21 Kỹ năng tiếp dân, giải quyết xung đột trong quản lý hành chính 03 ngày
22 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý 03 ngày
23 Kỹ năng giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hành chính 03 ngày
24 Kỹ năng điều hành cuộc họp, hội thảo 03 ngày
25 Phát triển kỹ năng giám sát công việc hiệu quả 03 ngày
26 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hiệu quả 03 ngày
27 Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản 03 ngày
28 Nghi  thức giao tiếp trong quan hệ ngoại giao 02 ngày
29 Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả và kỹ năng quản lý thời gian 03 ngày
30 Bồi dưỡng luật cán bộ công chức mới nhất và các văn bản hướng dẫn thi hành luật 02 ngày
31 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án 03 ngày
32 Nâng cao năng lực quản lý dự án, thanh quyết toán công trình xây dựng theo thông tư nghị định mới nhất 03 ngày
33 Nghiệp vụ đấu thầu 03 ngày
34 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật 03 ngày
35 Tập huấn kỹ năng đánh giá nhu cầu đào tạo 02 ngày
36 Tập huấn kỹ năng đánh giá kết quả sau đào tạo 02 ngày
37 Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại 03 ngày
38 Vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ tại cơ sở 03 ngày
39 Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản cho cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số 03 ngày
40 Tập huấn thanh tra quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai 03 ngày
41 Tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên 02 ngày
42 Kỹ năng giám sát, kiểm tra, thanh tra trong hành chính 03 ngày
43 Phát triển tinh thần đồng đội 02 ngày
44 Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch hiệu quả 02 ngày
45 Quản lý sự sáng tạo để đổi mới hiệu quả 02 ngày
46 Phương pháp tư duy sáng tạo và phản biện trong công việc 03 ngày
 

DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ

 

STT

Danh mục chương trình đào tạo

Thời gian
1 Kỹ năng quản lý, chỉ đạo điều hành và xử lý các tình huống trong chỉ đạo của chủ tịch xã, phường, thị trấn 03 ngày
2 Kỹ năng tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai 02 ngày
3 Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai và chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã, phường, thị trấn 03 ngày
4 Kỹ năng chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu 02 ngày
5 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngân sách cấp xã 03 ngày
6 Kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 02 ngày
7 Kỹ năng chỉ đạo công tác phòng ngừa- chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường 02 ngày
8 Kỹ năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch phát triển và lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ công chức 02 ngày
9 Kỹ năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn 02 ngày
10 Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế và huy động sự tham gia của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo ở xã 02 ngày
11 Kỹ năng về quản lý nhà nước về kinh tế cấp xã,về các hoạt động của chính quyền xã 03 ngày
12 Chương trình bồi dưỡng kiến thức kế toán- tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn 03 ngày
13 Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở. Chuẩn mực xử sự,quy tắc ứng xử của cán bộ,công chức chính quyền địa phương 03 ngày
14 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả trong giao tiếp hành chính 03 ngày
15 Kỹ năng quản lí và lãnh đạo, chỉ đạo của chủ tịch HĐND cấp xã 03 ngày
16 Kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát của đại biểu HĐND 02 ngày
17 Kỹ năng tổ chức kỳ họp và ra nghị quyết 02 ngày
18 Kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cáo, các kiến nghị của dân 03 ngày
19 Kỹ năng thông qua dự toán, giám sát hoạt động chấp hành và giải quyết ngân sách xã 02 ngày
20 Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp 03 ngày
21 Bồi dưỡng văn hóa thông tin thể thao du lịch cho công chức văn hóa-xã hội 03 ngày

 
Bên cạnh đó chúng tôi còn thiết kế nội dung chương trình đáp ứng nhu cầu riêng của từng đơn vị.           

DÀNH CHO KHỐI DOANH NGHIỆP
 

STT

Danh mục chương trình đào tạo

Thời gian
1 Chiến lược kinh doanh 2-3 ngày
2 Chiến lược marketing và nghệ thuật marketing hiện đại 2-3 ngày
3 Marketing hiệu quả trong thời kì khủng hoảng 2-3 ngày
4 Tạo động lực làm việc cho nhân viên 2 ngày
5 Kỹ năng huấn luyện và dẫn dắt nhân viên 2-3 ngày
6 Lãnh đạo và phát triển nhân viên 3-5 ngày
7 Kỹ năng quản lý đội nhóm 2-3 ngày
8 Kỹ năng giao tiếp và bán hàng qua điện thoại 3-5 ngày
9 Giám sát và quản lí bán hang 3-5 ngày
10 Nghiệp vụ kế toán thuế 3-5 ngày
11 CEO-Giám đốc điều hành chuyên nghiệp 2-4 tháng
12 CPO-Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp 2-4 tháng
13 CFO-Giám đốc tài chính chuyên nghiệp 2-4 tháng
14 SEP-Khởi tạo doanh nghiệp 3-5 ngày
15 CMO-Giám đốc marketing chuyên nghiệp 2-4 tháng
16 CCO-Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp 2-4 tháng
17 Kỹ năng lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiện đại 3-5 ngày
18 Kỹ năng CSKH và nghệ thuât bán hàng hiệu quả 3-5 ngày
19 Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 3-5 ngày
20 Kế toán dành cho lãnh đạo 3-5 ngày
21 Kiến thức pháp luật dành cho lãnh đạo 3 ngày
22 E-Marketing-Nghệ thuật marketing trực tuyến 3-5 ngày
23 Quản trị Marketing 2-5 ngày
24 Xây dưng,phát triển và bảo vệ thương hiệu 2-5 ngày
25 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 2-5 ngày
26 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2-5 ngày
27 Quản trị nhân sự chuyên nghiệp 2-5 ngày
28 Kỹ năng “tuyển” và “dụng” nhân tài 2-3 ngày
29 Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung 2-5 ngày
30 Kỹ năng thương lượng và đàm phán trong kinh doanh 2-5 ngày
31 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 2-5 ngày
32 Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp 3-5 ngày
33 Lập kế hoạch và quản lý theo mục tiêu 3-5 ngày
34 Kỹ năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả 2-5 ngày
35 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 2-5 ngày
36 Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp 2-5 ngày
37 Thiết lập và quản lý hiệu quả kênh phân phối 2-5 ngày
38 Kỹ năng xây dựng quy trình làm việc hiệu quả 2-5 ngày
39 Cải thiện phương thức sản xuất Kaizen 5s 2-5 ngày
40 Kỹ năng tổ chức công việc 2-5 ngày
41 Kỹ năng giao việc- Đánh giá công việc 2-5 ngày
42 Nghiệp vụ hải quan 3 ngày
43 Nghiệp vụ QLDA đầu tư xây dựng công trình 5 ngày
44 Nghiệp vụ đấu thầu NĐ 85/CP 5 ngày
45 Nghiệp vụ thanh quyết toán công trình xây dựng 3 ngày
46 Giám đốc dự án xây dựng 5 ngày
47 Kiến thức pháp luật dành cho người lao động 3 ngày
48 Kỹ năng huấn luyện, kèm cặp, tạo động lực và đánh giá hiệu quả công việc cho nhân viên 3 ngày
49 Kỹ năng tư duy và lập kế hoạch chiến lược 3 ngày
50 Kỹ năng tư duy và phản biện 3 ngày
51 Nghiệp vụ PR và truyền thông 3 ngày
52 Chuyên viên phân tích dữ liệu 5 ngày

 
CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT DÀNH CHO SINH VIÊN
 

1 Kỹ năng thuyết trình
2 Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống hiện đại
3 Kỹ năng thuyết phục
4 Kỹ năng quản lý xung đột
5 Kỹ năng học tập đỉnh cao theo nguyên lý não bộ
6 Kỹ năng tư duy tích cực và sáng tạo
7 Kỹ năng quản lý stress
8 Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn
9 Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc
10 Kỹ năng học và tự học
11 Tổ chức các hoạt động tập thể
12 Kỹ năng phỏng vấn tìm việc
13 Kỹ năng quản lý sự thay đổi
14 Kỹ năng tạo động lực làm việc hiệu quả
15 Kỹ năng lắng nghe
16 Kỹ năng giải quyết vấn đề
17 Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp