Thứ năm, ngày 18/01/2018
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 27,595,174
   Hiện tại: 21466
Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2015-2016, hệ chính quy (có thay đổi) (09/06/2016 7:17:42 PM)
Ghi chú: 
       
- Các môn thi đánh dấu màu vàng có thay đổi;

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút; 
                                                     
- Khi vào phòng thi có thẻ Sinh viên hoặc chứng minh nhân dân;    

- Sinh viên chưa nộp học phí không được thi.  

- Đối với các môn thi vấn đáp, sinh viên mang theo giấy trắng và bút để ghi tóm tắt câu trả lời và nộp lại lúc thi.     

Ngày thi Giờ thi HK Lớp Học phần ĐVHT/TC Phòng thi Hình thức thi
02/06/16 07:20 4 C814KT Kế toán quản trị 3 A9 Tự luận
06/06/16 13:20 4 C814KT Luật doanh nghiệp 2 A1 Vấn đáp
09/06/16 07:20 4 C814KT Kế toán hành chính sự nghiệp 2 HT C Tự luận
14/06/16 07:20 4 C814KT Quản trị học 3 B2 Vấn đáp
16/06/16 13:20 4 C814KT Đường lối CM của ĐCSVN 3 HT C  
20/06/16 07:00 4 C814KT Kế toán tài chính 2 4 C2 Tự luận
23/06/16 07:20 4 C814KT Hệ thống thông tin kế toán 3 A3 Viết
04/06/16 07:20 4 C814SH Công nghệ sản xuất và chế biến nấm 2 A3 Tự luận
06/06/16 13:20 4 C814SH Công nghệ sinh học trồng trọt 2 A2 Vấn đáp
09/06/16 07:20 4 C814SH Công nghệ vi sinh vật 2 A1 Vấn đáp
14/06/16 07:20 4 C814SH Kỹ thuật sinh học phân tử 2 HT C Tự luận
16/06/16 13:20 4 C814SH Đường lối CM của ĐCSVN 3 HT C  
20/06/16 07:20 4 C814SH Quá trình và thiết bị công nghệ sinh học 2 A6 Tự luận
01/06/16 13:20 4 C814XD Luật xây dựng 1 HT C Viết
04/06/16 07:20 4 C814XD Cấp thoát nước cho công trình xây dựng 2 A4  
06/06/16 13:20 4 C814XD Cơ học đất + Nền móng 3 A3 Tự luận
09/06/16 07:20 4 C814XD Dự toán công trình 2 A1 nộp báo cáo + Vấn đáp liên quan đến báo cáo
14/06/16 07:20 4 C814XD Kết cấu bê tông cốt thép 3 A10 Tự luận
16/06/16 13:20 4 C814XD Đường lối CM của ĐCSVN 3 HT C  
20/06/16 07:20 4 C814XD Kiến trúc xây dựng dân dụng và CN 2 HT C  
23/06/16 07:20 4 C814XD Kết cấu thép 2 HT C  
01/06/16 13:20 2 C915KT Tin học đại cương 3 PM 1 Vấn đáp
06/06/16 07:20 2 C915KT Xác suất thống kê 2 A3  
08/06/16 07:20 2 C915KT Nguyên lý kế toán 3 HT C Vấn đáp
14/06/16 07:20 2 C915KT Kinh tế vĩ mô 3 A1 Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 C915KT NLCB của CNMLN 2 3 A9  
01/06/16 13:20 2 C915SH Hóa sinh 3 A6 Tự luận
03/06/16 13:20 2 C915SH Sinh học đại cương 2 C3  
06/06/16 07:20 2 C915SH Xác suất thống kê 2 A3  
08/06/16 13:20 2 C915SH Hóa hữu cơ 2 A1 Vấn đáp
11/06/16 07:20 2 C915SH Vật lý đại cương 2 PM 2  
13/06/16 13:20 2 C915SH Môi trường 2 A4 Tự luận
16/06/16 07:20 2 C915SH Hóa phân tích 2 A4 Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 C915SH NLCB của CNMLN 2 3 A9  
01/06/16 13:20 2 C915TM Tin học đại cương 3 PM 1 Vấn đáp
06/06/16 07:20 2 C915TM Xác suất thống kê 2 A3  
08/06/16 07:20 2 C915TM Nguyên lý kế toán 3 HT C Vấn đáp
14/06/16 07:20 2 C915TM Kinh tế vĩ mô 3 A1 Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 C915TM NLCB của CNMLN 2 3 A9  
04/06/16 07:20 2 C915XD Cơ học cơ sở 2 A3 Cơ kết cấu
06/06/16 07:20 2 C915XD Xác suất thống kê 2 A3  
11/06/16 07:20 2 C915XD Vật lý đại cương 2 PM 2  
13/06/16 13:20 2 C915XD Môi trường 2 A4 Tự luận
16/06/16 07:20 4 C915XD Cơ học công trình 3 A9  
18/06/16 13:20 2 C915XD NLCB của CNMLN 2 3 A9  
03/06/16 13:20 8 K612GT Thiết kế cầu thép 4 C3  
07/06/16 13:20 8 K612GT TK nền mặt đượng và LC hiệu quả KT đường Ôtô 4 A4  
10/06/16 07:20 8 K612GT Tổ chức và quản lý thi công 3 C4  
14/06/16 13:20 8 K612GT ƯDTH trong TKĐ 2    
17/06/16 07:20 8 K612GT XD mặt đường Ôtô 3 C3  
03/06/16 13:20 8 K612KX Chuyên đề (Đấu thầu-Dự toán) 3 C4  
07/06/16 13:20 8 K612KX Định giá sản phẩm xây dựng 4 A3  
10/06/16 07:20 8 K612KX Kế hoạch và dự báo xây dựng 3 HT C  
14/06/16 13:20 8 K612KX Quản lý và điều hành tổng thể dự án xây dựng 4 A9  
17/06/16 07:20 7 K612KX Kết cấu thép gỗ 3 C4  
21/06/16 07:20 8 K612KX Quản trị doanh nghiệp xây dựng 3 C4  
25/06/16 07:20 8 K612KX Thẩm định dự án XD 3 A9  
01/06/16 13:20 4 K713GT Luật xây dựng 1 HT C Viết
07/06/16 07:20 6 K713GT Tổng quan về công trình cầu 2 HT C  
09/06/16 13:20 6 K713GT Thiết kế Nền Mặt đường ô tô 3 A3
 A6
 
13/06/16 07:20 6 K713GT Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường ôtô 3 A3
 A6
Tự luận
17/06/16 07:20 6 K713GT Kết cấu thép 1 2 HT C  
25/06/16 07:20 6 K713GT Kết cấu bê tông cốt thép 3 A10 Thi sau khi học
02/06/16 07:20 6 K713KI Kế toán quản trị 3 A10 Tự luận
09/06/16 13:20 6 K713KI Kiểm soát nội bộ 3 A10  
13/06/16 07:20 6 K713KI Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 C3
 C4
Tự luận
15/06/16 13:20 6 K713KI Kiểm toán tài chính 3 A10  
18/06/16 13:20 6 K713KI Hệ thống thông tin kế toán 2 3 PM1
 PM2
TH
02/06/16 07:20 6 K713KT Kế toán quản trị 3 HT C Tự luận
09/06/16 13:20 6 K713KT Đầu tư tài chính 3 HT C TN+TL
13/06/16 07:20 6 K713KT Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 HT C Tự luận
15/06/16 13:20 6 K713KT Kiểm toán tài chính 3 HT C  
18/06/16 07:20 6 K713KT Hệ thống thông tin kế toán 2 3 PM1
 PM2
TH
21/06/16 07:20 6 K713KT Kế toán tài chính 3 3 HT C  
03/06/16 07:20 6 K713KX Kinh tế đầu tư 3 A10 Tự luận
07/06/16 07:20 6 K713KX Kinh tế xây dựng 3 A10  
10/06/16 07:20 6 K713KX Kế hoạch và dự báo xây dựng 2 HT C  
14/06/16 07:20 6 K713KX Kết cấu bê tông cốt thép 3 A10 Tự luận
18/06/16 07:20 6 K713KX Kỹ thuật thi công & An toàn lao động 3 A10 Tự luận
20/06/16 13:20 6 K713KX Quản lý chất lượng xây dựng 2 A3 Vấn đáp
23/06/16 07:20 6 K713KX Quản lý dự án xây dựng 3 HT C  
03/06/16 07:20 6 K713QT Phát triển kỹ năng quản trị 3 B1 Sinh viên báo cáo (giáo viên tổ chức)
07/06/16 07:20 6 K713QT Quản trị chuỗi cung ứng 3 C2 Tự luận
09/06/16 13:20 6 K713QT Quản trị dự án 3 C2 Tự luận
13/06/16 07:20 6 K713QT Quản trị kinh doanh quốc tế 3 A10 Tự luận
15/06/16 13:20 6 K713QT Quản trị quan hệ khách hàng 3 C2 Tự luận
18/06/16 07:20 6 K713QT Quản trị tài chính 3 C2 Trắc nghiệm
03/06/16 07:20 6 K713TM Quản trị phân phối 3 B3  
07/06/16 07:20 6 K713TM Quản trị chiến lược 3 A3  
13/06/16 07:20 6 K713TM Hành vi người tiêu dùng 3 A1 Vấn đáp
15/06/16 13:20 6 K713TM Quản trị quan hệ khách hàng 3 C3 Tự luận
18/06/16 07:20 6 K713TM Thương mại điện tử 2 C3  
01/06/16 13:20 4 K814D Lý thuyết trường điện từ 2 A10  
04/06/16 07:20 4 K814D Lý thuyết mạch điện 2 2 A10  
06/06/16 13:20 4 K814D Máy điện 1 2 A10  
09/06/16 07:20 4 K814D Mạch điện tử tương tự và số 3 A10  
14/06/16 07:20 4 K814D Lý thuyết điều khiển tự động 2 A3
A4
 
16/06/16 13:20 4 K814D Đường lối CM của ĐCSVN 3 HT C chuyển ngày thi
01/06/16 13:20 4 K814DL Nguyên lý kinh doanh du lịch 3 A6  
06/06/16 13:20 4 K814DL Marketing dịch vụ 3    
09/06/16 07:20 4 K814DL Luật du lịch 2 A9 Tự luận
14/06/16 07:20 4 K814DL Tiếng Anh du lịch   A6  
16/06/16 13:20 4 K814DL Đường lối CM của ĐCSVN 3 C2  
04/06/16 07:20 4 K814GT Cơ học kết cấu 1 3 A3 cơ học cơ sở
06/06/16 13:20 4 K814GT Sức bền vật liệu 3 HT C  
09/06/16 07:20 4 K814GT Cơ học đất 3 A9 Tự luận
11/06/16 13:20 4 K814GT Vẽ kỹ thuật XD trên máy vi tính 2 PM1 TH
14/06/16 07:20 4 K814GT Vật liệu xây dựng 2 A6  
16/06/16 13:20 4 K814GT Thủy văn 2 B2  
04/06/16 07:20 4 K814KI Các phương pháp định lượng trong kinh tế 3 C2 Viết
06/06/16 13:20 4 K814KI Kinh tế hộ trang trại 2 C2 Tự luận
09/06/16 13:20 4 K814KI Marketing căn bản 3 A2 Vấn đáp
14/06/16 07:20 4 K814KI Tài chính doanh nghiệp 3 C2 Trắc nghiệm
16/06/16 13:20 4 K814KI Đường lối CM của ĐCSVN 3 A10  
04/06/16 07:20 4 K814KT Các phương pháp định lượng trong kinh tế 3 C3
 C4
Viết
06/06/16 13:20 4 K814KT Kinh tế hộ trang trại 2 C3
 C4
Tự luận
09/06/16 07:20 4 K814KT Marketing căn bản 3 A2 Vấn đáp
14/06/16 07:20 4 K814KT Tài chính doanh nghiệp 3 C3
C4
Trắc nghiệm
16/06/16 13:20 4 K814KT Đường lối CM của ĐCSVN 3 A3
 A6
 
04/06/16 07:20 4 K814KX Cấp thoát nước cho công trình xây dựng 2 A4  
06/06/16 13:20 4 K814KX Sức bền vật liệu 3 HT C  
09/06/16 07:20 4 K814KX Mô hình toán kinh tế trong xây dựng 2 A10  
11/06/16 13:20 4 K814KX Vẽ kỹ thuật XD trên máy vi tính 2 PM1 TH
16/06/16 07:20 4 K814KX Cơ học công trình 3 A9  
06/06/16 13:20 4 K814LK1 Luật Dân sự 2 3 B1
 B3
 
09/06/16 07:20 4 K814LK1 Luật đất đai 2 B1
 B3
Tự luận
11/06/16 13:20 4 K814LK1 Luật đầu tư 2 B1
 B3
HTC
14/06/16 07:20 4 K814LK1 Luật Hành chính 3 B1
 B3
Viết
16/06/16 13:20 4 K814LK1 Pháp luật tài chính 2 B1
 B3
 
20/06/16 07:20 4 K814LK1 Luật Thương mại 1 3 A2 Vấn đáp
06/06/16 13:20 4 K814LK2 Luật Dân sự 2 3 B3
 B5
 
09/06/16 07:20 4 K814LK2 Luật đất đai 2 B3
 B5
Tự luận
11/06/16 13:20 4 K814LK2 Luật đầu tư 2 B3
 B5
HTC
14/06/16 07:20 4 K814LK2 Luật Hành chính 3 B3
 B5
Viết
16/06/16 13:20 4 K814LK2 Pháp luật tài chính 2 B3
 B5
 
20/06/16 13:20 4 K814LK2 Luật Thương mại 1 3 A2 Vấn đáp
06/06/16 13:20 4 K814QT Kinh tế lượng 3 HT C Viết
09/06/16 07:20 4 K814QT Kinh doanh nông nghiệp 2 HT C Tự luận
14/06/16 13:20 4 K814QT Quản trị Trang trại 3 A6 Viết
16/06/16 13:20 4 K814QT Đường lối CM của ĐCSVN 3 A9  
20/06/16 07:20 4 K814QT Nghiên cứu Marketing 3 HT C Tự luận
23/06/16 07:20 4 K814QT Quản trị nguồn nhân lực 3 A2 Vấn đáp
09/06/16 07:20 4 K814TH Lý luận giáo dục tiểu học và lí luận dạy học tiểu học 3 C3
 C4
 
14/06/16 07:20 4 K814TH Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học 1 3 HT C  
16/06/16 13:20 4 K814TH Đường lối CM của ĐCSVN 3 C3
 C4
 
20/06/16 07:20 4 K814TH Từ Hán Việt 2 C3
C4
 
23/06/16 07:20 4 K814TH Giáo dục môi trường ở bậc tiểu học 2 A3
A6
 
25/06/16 07:20 4 K814TH Đại số sơ cấp 2 A3
A6
 
27/06/16 07:20 4 K814TH Những vấn đề chung của giáo dục học tiểu học 2 HT C  
06/06/16 13:20 4 K814TM Kinh tế lượng 3 HT C Viết
09/06/16 07:20 4 K814TM Kinh doanh nông nghiệp 2 HT C Tự luận
14/06/16 13:20 4 K814TM Quản trị Trang trại 3 A9 Viết
16/06/16 13:20 4 K814TM Đường lối CM của ĐCSVN 3 A10  
20/06/16 07:20 4 K814TM Nghiên cứu Marketing 3 HT C Tự luận
23/06/16 07:20 4 K814TM Quản trị nguồn nhân lực 3 A2 Vấn đáp
04/06/16 07:20 4 K814TT Đồ hoạ máy tính 2 A9  
06/06/16 07:20 4 K814TT Cấu trúc dữ liệu 3 A6 Tự luận
14/06/16 07:20 4 K814TT Lập trình hướng đối tượng 3 A9  
16/06/16 13:20 4 K814TT Đường lối CM của ĐCSVN 3 C2  
20/06/16 07:20 4 K814TT Ngôn ngữ hình thức 2 C2  
23/06/16 07:20 4 K814TT Kỹ thuật truyền số liệu 2 HT C  
25/06/16 07:20 4 K814TT Kỹ thuật điện tử 2 A3  
03/06/16 07:20 2 K915D Giải tích 2 3 HT C  
11/06/16 07:20 2 K915D Vật lý 1 3 PM 2  
16/06/16 07:20 2 K915D Đại số 2 C2  
18/06/16 13:20 2 K915D NLCB của CNMLN 2 3 A9  
01/06/16 07:20 2 K915DL Tin học đại cương 3 PM 1 Vấn đáp
06/06/16 07:20 2 K915DL Toán cao cấp 2 2 C2  
08/06/16 13:20 2 K915DL Nguyên lý kế toán 3 HT C Vấn đáp
13/06/16 13:20 2 K915DL Kinh tế vĩ mô 3 HT C Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 K915DL NLCB của CNMLN 2 3 C2  
03/06/16 07:20 2 K915GT Giải tích 2 3 HT C  
06/06/16 07:20 2 K915GT Xác suất thống kê 2 A3  
11/06/16 07:20 2 K915GT Vật lý đại cương 2 PM 1  
13/06/16 13:20 2 K915GT Môi trường 2 A4 Tự luận
16/06/16 07:20 2 K915GT Đại số 2 C2  
18/06/16 13:20 2 K915GT NLCB của CNMLN 2 3 C2  
01/06/16 07:20 2 K915KT Tin học đại cương 3 PM 1 Vấn đáp
06/06/16 07:20 2 K915KT Toán cao cấp 2 2 A10  
08/06/16 13:20 2 K915KT Nguyên lý kế toán 3 HT C Vấn đáp
11/06/16 07:20 2 K915KT Thuế 2 A10  
13/06/16 07:20 2 K915KT Kinh tế vĩ mô 3 A2 Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 K915KT NLCB của CNMLN 2 3 A10  
02/06/16 07:20 6 K915KTLT Kế toán quản trị 3 A9 Tự luận
11/06/16 07:20 2 K915KTLT Thuế 2 A10  
13/06/16 07:20 6 K915KTLT Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 C3 Tự luận
15/06/16 13:20 6 K915KTLT Kiểm toán tài chính 3 A10  
18/06/16 13:20 6 K915KTLT Hệ thống thông tin kế toán 2 3 PM2 TH
06/06/16 7:20 2 K915LK1 Logic học 2 B1
B3
 
08/06/16 13:20 2 K915LK1 Kinh tế đầu tư 2 B1
 B3
Tự luận
11/06/16 07:20 2 K915LK1 Lịch sử NN&PL 3 HT C HTC
14/06/16 07:20 2 K915LK1 Kinh tế vĩ mô 3 A1 Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 K915LK1 NLCB của CNMLN 2 3 B1
 B3
 
06/06/16 7:20 2 K915LK2 Logic học 2 B3
B5
 
08/06/16 13:20 2 K915LK2 Kinh tế đầu tư 2 B3
 B5
Tự luận
11/06/16 07:20 2 K915LK2 Lịch sử NN&PL 3 HT C HTC
14/06/16 13:20 2 K915LK2 Kinh tế vĩ mô 3 A1 Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 K915LK2 NLCB của CNMLN 2 3 B3
 B5
 
01/06/16 13:20 2 K915NH Tin học đại cương 3 PM 1 Vấn đáp
06/06/16 07:20 2 K915NH Toán cao cấp 2 2 A9  
08/06/16 07:20 2 K915NH Nguyên lý kế toán 3 HT C Vấn đáp
13/06/16 07:20 2 K915NH Kinh tế vĩ mô 3 A2 Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 K915NH NLCB của CNMLN 2 3 C2  
01/06/16 13:20 2 K915QT Tin học đại cương 3 PM 1 Vấn đáp
06/06/16 07:20 2 K915QT Toán cao cấp 2 2 A9  
08/06/16 07:20 2 K915QT Nguyên lý kế toán 3 HT C Vấn đáp
13/06/16 13:20 2 K915QT Kinh tế vĩ mô 3 HT C Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 K915QT NLCB của CNMLN 2 3 A3  
07/06/16 07:20 6 K915QTLT Quản trị chiến lược 3 A3  
09/06/16 13:20 6 K915QTLT Quản trị dự án 3 C2 Tự luận
13/06/16 07:20 6 K915QTLT Quản trị kinh doanh quốc tế 3 A10 Tự luận
15/06/16 13:20 6 K915QTLT Quản trị quan hệ khách hàng 3 C3 Tự luận
20/06/16 07:20 4 K915QTLT Nghiên cứu Marketing 3 HT C Tự luận
03/06/16 07:20 2 K915ST Giải tích 2 3 HT C  
08/06/16 13:20 2 K915ST Đại số đại cương 4 A10  
11/06/16 07:20 2 K915ST Quy hoạch tuyến tính 2 A10 B5
13/06/16 13:20 2 K915ST Hình học giải tích 2 A10  
16/06/16 07:20 2 K915ST Đại số tuyến tính 3 A10  
18/06/16 13:20 2 K915ST NLCB của CNMLN 2 3 A3
A6
 
03/06/16 13:20 2 K915TH Đại cương văn học Việt Nam 2 HT C  
06/06/16 07:20 2 K915TH Tiếng Việt 2 3 HT C  
08/06/16 13:20 2 K915TH Sinh lý học trẻ em 2 A6
 A9
 
11/06/16 07:20 2 K915TH Tâm lý học đại cương 2 A1 Trắc nghiệm + Vấn đáp
13/06/16 13:20 2 K915TH Tập hợp và logic toán 2 A6
A9
 
16/06/16 07:20 2 K915TH Tiếng Việt 1 3 HT C  
18/06/16 13:20 2 K915TH NLCB của CNMLN 2 3 HT C  
01/06/16 13:20 2 K915TM Tin học đại cương 3 PM 1 Vấn đáp
06/06/16 07:20 2 K915TM Toán cao cấp 2 2 C2  
08/06/16 07:20 2 K915TM Nguyên lý kế toán 3 HT C Vấn đáp
13/06/16 13:20 2 K915TM Kinh tế vĩ mô 3 HT C Vấn đáp
18/06/16 13:20 2 K915TM NLCB của CNMLN 2 3 C3  
04/06/16 07:20 4 K915TT Đồ hoạ máy tính 2 A9  
06/06/16 07:20 4 K915TT Cấu trúc dữ liệu 3 A6 Tự luận
08/06/16 13:20 2 K915TT Toán rời rạc 3 A3  
11/06/16 07:20 2 K915TT Vật lý 1 3 HT C PM 1
14/06/16 07:20 4 K915TT Lập trình hướng đối tượng 3 A9  
16/06/16 07:20 2 K915TT Đại số 2 A9  
18/06/16 13:20 2 K915TT NLCB của CNMLN 2 3 C3