Chủ nhật, ngày 17/12/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 26,194,471
   Hiện tại: 18505
Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022 (14/11/2017 8:20:12 AM)
Căn cứ Kế hoạch Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội Công đoàn Đại học Đà Nẵng lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng;

Ban Chấp hành Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum  triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đại hội Công đoàn Trường phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của toàn thể đoàn viên Công đoàn và người lao động trong Trường, nhằm tập hợp trí tuệ của mọi người để bàn bạc và quyết định những vấn đề thiết thực cho hoạt động của Công đoàn nói riêng và góp phần xây dựng phát triển nhà trường nói chung;
Kiểm điểm, đánh giá đúng thực trạng phong trào CBVC và hoạt động Công đoàn; làm rõ những mặt làm được và chưa làm được trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017, trên cơ sở đó quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Thực hiện dân chủ, bầu ra Ban Chấp hành mới có tâm huyết, nhiệt tình, năng lực, uy tín và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; có bản lĩnh đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, thực sự là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chung của quần chúng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Nội dung đại hội

1.1. Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1.2. Bầu ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1.3. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

1.4. Đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến nâng cao

hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVC - LĐ và hoạt động công đoàn.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia đại hội

- Thời gian: 14g00 giờ ngày 01/12/2017.

- Địa điểm: Hội trường C, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Thành phần tham gia đại hội: Toàn thể đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI 

Ban Tổ chức Đại hội gồm 03 tiểu ban: tiểu ban nội dung - nhân sự, tiểu ban phục vụ đại hội, tiểu ban truyền thông với nhân sự và nhiệm vụ cụ thể như sau:

3.1.Tiểu ban Nội dung – nhân sự

3.1.1. Nhân sự

       Trưởng tiểu ban: Nguyễn Thị Trúc Phương.

       Thành viên:  Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Kha, Trần Quốc Hùng, Đặng Trần Minh Hiếu, Võ Thị Phương, Nguyễn Thị Minh Chi, Nguyễn Thành Ba

3.1.2. Nhiệm vụ

1. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới

2. Báo cáo kiểm điểm của BCH.

3. Qui chế đại hội, chương trình đại hội.

4. Dự thảo nghị quyết đại hội.

5. Dự thảo Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

6. Dự kiến nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Thư ký.

7. Chuẩn bị nội dung lấy ý kiến tham gia tại ĐH của công đoàn cấp dưới; tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo các báo cáo (03 báo cáo: BC chính trị của BCH CĐ Phân hiệu Khóa II tại đại hội lần thứ III (NK 2017 – 2022), báo cáo chính trị của BCH Công đoàn ĐHĐN khoá IV tại Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2018 - 2013) và góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.)

8. Kịch bản điều hành Đại hội (Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phát biểu khai mạc, bế mạc…)

9. Chuẩn bị tham luận tại đại hội.

10. Dự toán kinh phí phục vụ ĐH công đoàn.

11. Xây dựng đề án nhân sự nhân sự BCH; nhân sự UBKT; nhân sự bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và ban/tổ bầu cử.

12. Các loại biên bản (BB bầu BCH, UBKT, Bầu Đại biểu đi dự ĐHCĐ cấp trên; BB bầu các chức danh tại Hội nghị lần thứ nhất).

13. Mẫu các loại phiếu bầu (Cả trong đại hội và hội nghị lần thứ nhất).

14. Triển khai công tác bầu cử đại hội.

3.2. Tiểu ban phục vụ đại hội

3.2.1. Nhân sự

   - Trưởng tiểu ban: Võ Thị Thanh Thảo

   - Thành viên: Bùi Thị Hạnh, Trần Thị Thanh Vi, Lê Xuân Hậu, Đỗ Thị Thanh Phượng.

3.2.2. Nhiệm vụ

1. Chuẩn bị hội trường tổ chức ĐH, Hội trường đón tiếp đại biểu (nếu có) bàn ghế, hoa, nước uống, khăn trải bàn, âm thanh- ánh sáng (Máy phát điện dự phòng), hòm phiếu, máy chiếu, phương tiện phục vụ kiểm phiếu (Máy tính, máy in, đóng dấu, phòng kiểm phiếu…) đáp ứng yêu cầu đại hội.

2. Đề xuất số lượng, thành phần đại biểu khách mời; gửi giấy mời.

3. Chuẩn bị công tác phục vụ khác như: chế độ ăn, uống, chỗ nghỉ cho đại biểu.

4. Chuẩn bị tài liệu đại hội, tiếp khách, phát tài liệu cho đại biểu.

5. Chuẩn bị lẵng hoa của CĐ cấp trên, của cấp ủy (tùy vào thực tế).

3.3. Tiểu ban Truyền thông

3.3.1.Nhân sự:

   - Trưởng tiểu ban: Nguyễn Tố Như.

   - Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến, Từ Thị Vân, Lê Thị Bảo Yến.

3.3.2. Nhiệm vụ

1. Lên kế hoạch tuyên truyền đại hội công đoàn.

2. Thiết kế Phù hiệu, maket, băngron, trang trí, giấy mời… trình BCH duyệt.

3. Thực hiện clip giới thiệu về kết quả hoạt động công đoàn trong NK 2012 – 2017.

4. Chọn lọc và in một số hình ảnh về hoạt động của công đoàn trong NK 2012 -  2017.

3.4. Kinh phí tổ chức Đại hội

Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn cơ sở được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn và từ nguồn hỗ trợ của chính quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ tịch Công đoàn triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở (nhiệm kỳ 2017 - 2022) đến toàn thể BCH CĐ, các công đoàn bộ phận và các CĐV toàn trường.

- Các trưởng tiểu ban triển khai, thực hiện kế hoạch theo phân công.

Để đảm bảo kế hoạch và tiến độ Đại hội CĐ theo chỉ đạo của Công đoàn Đại học Đà Nẵng, Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị các bộ phận có liên quan khẩn trương hoàn thành các công việc trên trước ngày 24/11/2017.