Thứ bảy, ngày 25/11/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

 • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

 • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

 • Đại học Đà Nẵng

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Kinh tế
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
 • Trường Cao đẳng Công nghệ
 • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
 • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 25,352,196
   Hiện tại: 10185
Thông báo về báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2016 - 2017 (12/04/2017 8:04:23 AM)
Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-PHKT về nghiên cứu Khoa học của sinh viên năm học 2016-2017 ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-PHKT về việc Phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017 ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;

Phòng KH&HTQT đề nghị các Khoa và giảng viên hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc, rà soát tiến độ thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKHSV (theo mẫu đính kèm) gửi về phòng KH&HTQT ngày 18 tháng 4 năm 2017, file mềm gửi theo địa chỉ email: khhtqt@kontum.udn.vn.

Đề nghị các Khoa, giáo viên hướng dẫn và sinh viên (nhóm sinh viên) thực hiện đề tài NCKH năm học 2016-2017 triển khai thực hiện thông báo này.