Thứ bảy, ngày 16/12/2017
Quy trình đăng ký học lại (15/12/2015 6:08:50 AM)

1. Đối tượng:
     Sinh viên các khóa thuộc phương thức đào tạo niên chế và tín chỉ.

2. Thời hạn áp dụng:
     Quy trình này áp dụng kể từ năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên hệ chính quy và không chính quy.

3. Quy trình đăng ký học lại:
     Trong hai tuần đầu của mỗi học kỳ,  sinh viên lên website của Phân hiệu www.kontum.udn.vn để xem thông tin về kế hoạch học tập học kỳ của từng lớp do phòng Đào tạo đưa lên để đăng ký học lại/ học cải thiện.

       Bước 1. Dowload đơn đăng ký học lại tại đây (mẫu đơn dành cho sinh viên học niên chế; tín chỉ; mẫu đơn theo danh sách)
       Bước 2. Điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký học lại.
       Bước 3. Nộp đơn học lại tại phòng Đào tạo để xác nhận các thông tin trong đơn
     Bước 4. Nộp lệ phí học lại tại phòng Kế hoạch – tài chính (theo mức thu quy định riêng đối với mỗi hệ đào tạo, mỗi ngành đào tạo, mỗi phương thức đào tạo).
     Bước 5. Sinh viên nộp đơn đăng ký học lại có xác nhận của phòng Kế hoạch – tài chính về phòng Đào tạo.

     Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ tiếp nhận đơn đăng ký học lại trong 2 tuần đầu của mỗi học kỳ./.
 

PHÒNG ĐÀO TẠO