Thứ bảy, ngày 25/11/2017
Thông báo mức thu học phí hệ VHVL năm học 2016 - 2017 (09/01/2017 3:56:52 PM)
Căn cứ thông báo số 5885/TB-ĐHĐN ngày 26/09/2016 về mức thu học phí hệ vừa học vừa làm và công văn số 7245/ĐHĐN-KHTC ngày 28/12/2016 về việc phê duyệt mức thu học phí hệ vừa học vừa làm khối tự nhiên.

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo về việc nộp học phí của sinh viên hệ vừa học vừa làm như sau:

1. Mức học phí: 

- Khối xã hội:            10.050.000 đồng/năm học

- Khối tự nhiên:        11.800.000 đồng/năm học

2. Nơi nộp học phí: Sinh viên có thể chọn các hình thức sau;

- Nộp tiền mặt tại Phòng Kế hoạch Tài chính;

- Nộp tại ngân hàng Vietcombank – CN Kon Tum, với nội dung:

+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

+ Số TK: 0761 00233 8935

+ Nội dung chuyển tiền: Nộp HP cho (Vd: Nguyễn Văn A) lớp (Vd: K814LHV)

- Nộp tại ngân hàng Agribank – CN Kon Tum, với nội dung:

+ Đơn vị thụ hưởng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

+ Số TK: 5100 20100 8738

+ Nội dung chuyển tiền: Nộp HP cho (Vd: Nguyễn Văn A) lớp (Vd: K814LHV)

3. Thời hạn nộp học phí:   

- Kỳ 1 năm học 2016-2017: như thông báo số 413/TB-PHKT ngày 29/09/2016.

- Kỳ 2 năm học 2016-2017: sinh viên có thể chia thành nhiều đợt nộp và hoàn thành trước ngày 31/03/2017.

4. Nhà trường sẽ không cho thi kết thúc học phần đối với các trường hợp không nộp học phí theo đúng thời hạn quy định. 
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge