Thứ hai, ngày 18/12/2017
VĂN BẢN NỘI BỘ
[1]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016
[2]Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016
[3]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015
[4]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015
[5]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015
[6]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015 (30/06/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015
[7]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015 (09/06/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015
[8]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 05/2015 (11/05/2015)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 07/5/2015, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 5/2015 như sau:
[9]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12/2014 (08/12/2014)
Căn cứ cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 05/12/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 12/2014 như sau:
[10]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (31/10/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 30/10/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 11/2014 như sau:
[11]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2014 (30/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 29/9/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 10/2014 như sau:
[12]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp xét về các khoản phụ cấp vàphục vụ phí cho CBGV tháng 09/2014 (10/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp xét các khoản phụ cấp và phục vụ phí cho CBGV giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 09/9/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc như sau:
[13]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 09/2014 (03/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 29/08/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 9/2014
[14]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 08/2014 (04/08/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 01/8/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 8/2014
[15]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 07/2014 (03/07/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 02/7/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 7/2014
[16]Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao bantháng 06/2014 (07/06/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/06/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 6/2014
[17]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 05/2014 (07/05/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 06/05/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 5/2014 như sau:
[18]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 3/2014 (12/03/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 04/03/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 3/2014
[19]Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 12/2013 (03/12/2013)
Can cứ Biên bản cuộc họp giao ban gi ữa ban Giám đố c Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/12/2013. Nay phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đố c phụ trách về các mặt công tác trong tháng 12 như sau:
[20]Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 1/2013 (07/01/2013)
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 1/2013
[21]Kế hoạch phân công công việc chuyển website Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sang tiếng Anh (02/01/2013)
Kế hoạch phân công công việc chuyển website Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum sang tiếng Anh
[22]Thành lập Tổ Hoạch định chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020 (21/12/2012)
Thành lập Tổ Hoạch định chiến lược phát triển Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020
 Tìm thấy: 22 mục