Thứ hai, ngày 20/11/2017
VĂN BẢN PHÁP QUY
[1]Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (30/01/2015)
1. Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: Nhiệm vụ của các chức danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 2. Thông tư này áp dụng đối với giảng viên tại các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
[2]Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học (13/12/2014)
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Điều lệ trường đại học
[3]Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (03/07/2014)
Quy định chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
[4]Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (20/12/2012)
Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
[5]Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (20/12/2012)
Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
[6]V/v xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (20/12/2012)
Xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN
[7]Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013 (11/12/2012)
Báo cáo thống kê định kỳ năm học 2012-2013
[8]Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (11/12/2012)
Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
[9]Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (11/12/2012)
Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
[10]Xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN (11/12/2012)
Xây dựng chương trình hợp tác nghiên cứu chung song phương và đa phương về KH&CN
[11]Ban hành Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016 (11/12/2012)
Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016
[12]Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở GD (07/12/2012)
Hướng dẫn thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 Tìm thấy: 12 mục