Thứ hai, ngày 20/11/2017
VĂN BẢN KHÁC CỦA PHÂN HIỆU
[1]Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao bantháng 06/2014 (07/06/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/06/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 6/2014
[2]Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 12/2013 (03/12/2013)
Can cứ Biên bản cuộc họp giao ban gi ữa ban Giám đố c Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 03/12/2013. Nay phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đố c phụ trách về các mặt công tác trong tháng 12 như sau:
 Tìm thấy: 2 mục