Thứ hai, ngày 20/11/2017
VĂN BẢN, CÔNG VĂN CỦA ĐHĐN
[1]Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng (10/03/2015)
Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng
[2]Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (12/12/2014)
Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc
[3]Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài (16/09/2014)
Báo cáo kết quả công tác, học tập trong thời gian ở nước ngoài
[4]Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014)
Đơn xin gia hạn thời gian học tập, công tác tại nước ngoài
[5]Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài) (16/09/2014)
Báo cáo trước khi đi nước ngoài (Dành cho Đảng viên trước khi đi nước ngoài)
[6]Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài (16/09/2014)
Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của giảng viên đại học, cao đẳng được cử đi đào tạo ở nước ngoài
[7]Lý lịch dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài (16/09/2014)
Lý lịch dùng cho người đi học sau đại học ở nước ngoài
[8]Đơn xin đi học tập, công tác tại nước ngoài (16/09/2014)
Đơn xin đi học tập, công tác tại nước ngoài
[9]Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (16/09/2014)
Căn cứ nghị định số 32/CP ngày 4 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng
 Tìm thấy: 9 mục