Thứ hai, ngày 20/11/2017
THÔNG BÁO CỦA PHÂN HIỆU
[1]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016 (10/05/2016)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 5/2016
[2]Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016 (10/03/2016)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016
[3]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015 (05/11/2015)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015
[4]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015 (07/10/2015)
Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2015
[5]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015 (03/09/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 9/2015
[6]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015 (30/06/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 7 và tháng 8 năm 2015
[7]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015 (09/06/2015)
Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 06/2015
[8]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 05/2015 (11/05/2015)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 07/5/2015, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 5/2015 như sau:
[9]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12/2014 (08/12/2014)
Căn cứ cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 05/12/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 12/2014 như sau:
[10]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (31/10/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 30/10/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 11/2014 như sau:
[11]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 10/2014 (30/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 29/9/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 10/2014 như sau:
[12]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp xét về các khoản phụ cấp vàphục vụ phí cho CBGV tháng 09/2014 (10/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp xét các khoản phụ cấp và phục vụ phí cho CBGV giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 09/9/2014, Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc như sau:
[13]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 09/2014 (03/09/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 29/08/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 9/2014
[14]Thông báo Kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 08/2014 (04/08/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 01/8/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Giám đốc về các mặt công tác trong tháng 8/2014
[15]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 07/2014 (03/07/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 02/7/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 7/2014
[16]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 05/2014 (07/05/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 06/05/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 5/2014 như sau:
[17]Thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách tại cuộc họp giao ban tháng 3/2014 (12/03/2014)
Căn cứ Biên bản cuộc họp giao ban giữa ban Giám đốc Phân hiệu với các Trưởng, Phó các bộ phận vào ngày 04/03/2014. Phòng Hành chính – Tổng hợp thông báo kết luận của Phó Giám đốc phụ trách về các mặt công tác trong tháng 3/2014
[18]Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 1/2013 (07/01/2013)
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Tháng 1/2013
 Tìm thấy: 18 mục