UD-CK tổ chức đón Lưu học sinh Lào về học tập tại Phân hiệu
#
Hình ảnh 1
#
Hình ảnh 2
#
Hình ảnh 3
#
Hình ảnh 4
#
Hình ảnh 5
#
Hình ảnh 6
#
Hình ảnh 7
+