Gặp gỡ và trao đổi với các thành viên Làng Tư duy Thiết kế – TECHFEST Việt Nam về phát triển mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
#
Hình ảnh 1
#
Hình ảnh 2
#
Hình ảnh 3
#
Hình ảnh 4
#
Hình ảnh 5
#
Hình ảnh 6
#
Hình ảnh 7
#
Hình ảnh 8
#
Hình ảnh 9
#
Hình ảnh 10
#
Hình ảnh 11
#
Hình ảnh 12
#
Hình ảnh 13
#
Hình ảnh 14
+