Thực trạng nguồn nước và ứng dụng tưới công nghệ tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê Tây Nguyên

Hội nghị/hội thảo trong nước

Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019

Lĩnh vực: Nông nghiệp

Tác giả: Bùi Thị Thu Vĩ; Nguyễn Văn Linh; Lê Thị Thu Trang

Thời gian đăng/diễn ra: 06/2019

+