Thực tiễn phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Hội nghị/hội thảo trong nước

Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế (ISBN:978-604-956-652-3)

Lĩnh vực: Kinh tế

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly; Phạm Thị Mai Quyên

Thời gian đăng/diễn ra: 04/2019

+