Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình hợp tác xã ở Tây Nguyên

Hội nghị/hội thảo trong nước

Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019; Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019

Lĩnh vực: Kinh tế

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly; Phạm Thị Mai Quyên

Thời gian đăng/diễn ra: 06/2019

+