Quy định của Luật Doanh nghiệp về vấn đề góp vốn trong công ty TNHH 2TV trở lên

Hội nghị/hội thảo cấp trường

Tạp chí: Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp”

Lĩnh vực: Luật

Tác giả: Trương Thị Hồng Nhung; Châu thị Ngọc Tuyết

Thời gian đăng/diễn ra: 07/2019

+