Đổi mới mô hình kinh doanh bằng công cụ mô hình Canvas cho các doanh nghiệp định hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hội nghị/hội thảo trong nước

Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế”. Viện KHXH vùng Trung Bộ và Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Lĩnh vực: Kinh tế

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Chi

Thời gian đăng/diễn ra: 04/2019

+