Chế độ miễn giảm học phí

- Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015.

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí đối với tất cả các sinh viên hệ chính quy (bậc đại học và cao đẳng) đang học tập tại trường như sau:

1.  ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

TT Đối tượng Hồ sơ gồm
1 Đối tượng không phải đóng học phí
Sinh viên ngành Sư phạm hệ chính quy.  
2 Đối tượng được miễn 100% học phí  
1. Đối tượng 1: Người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, cụ thể:
- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945  đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
- Con của đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế.
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);
- Đơn xin cấp bù tiền miễn giảm học phí (theo mẫu);
- Giấy chứng thực cơ quan quản lý người có công;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. 
2. Đối tượng 2: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.  - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);
- Đơn xin cấp bù tiền miễn giảm học phí (theo mẫu);
- Giấy xác nhận khuyết tật do UBND xã cấp hoặc Quyết định v/v trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện;
- Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
3. Đối tượng 3: Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);
- Đơn xin cấp bù tiền miễn giảm học phí (theo mẫu);
- Giấy tờ minh chứng là hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã cấp hoặc xác nhận;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
- Đối tượng 4: Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (Danh sách DTTS rất ít người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.) - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);
- Đơn xin cấp bù tiền miễn giảm học phí (theo mẫu);
- Giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
3 Đối tượng được giảm 70% học phí  
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.  - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);
- Đơn xin cấp bù tiền miễn giảm học phí (theo mẫu);
- Giấy xác nhận vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
4 Đối tượng được giảm 50% học phí
- Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
 
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);
- Đơn xin cấp bù tiền miễn giảm học phí (theo mẫu);
- Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ được BHXH cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;
- Giấy xác nhận của địa phương xác nhận sinh viên là con cán bộ, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.
- Sinh viên có cha hoặc mẹ đang làm việc tại các cơ quan thành viên thuộc ĐHĐN (theo quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN) - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo mẫu);
- Đơn xin cấp bù tiền miễn giảm học phí (theo mẫu);
- Giấy xác nhận của cơ quan cha/mẹ đang công tác;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu.

2. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

- Việc miễn, giảm học phí cho sinh viên được thực hiện tại trường nơi sinh viên đang học tập. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

- Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015).

- Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 1 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo. Lưu ý, đơn đề nghị miễn, giảm học phí và đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí mỗi kỳ sinh viên phải liên hệ phòng Công tác HSSV để viết đơn.

- Các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2016 mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

- Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học.

- Thời gian sinh viên bị kỷ luật hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung thì sẽ không được tính trong dự toán để cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

- Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các môn học lần một theo chương trình học, không áp dụng cho các môn học lại, học cải thiện,...cũng như chỉ áp dụng đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè và học kỳ dự thính (nếu có).

Thông tư, Nghị định liên quan:

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTDĐT-BTC-BLĐTBXH

Các mẫu đơn:

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí;

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

+