Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đề tài khoa học cấp Đại học Đà Nẵng

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hoa

Lĩnh vực: Kinh tế

Kinh phí: 72 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 2018-2020

Năm: 2018

Chưa cập nhật

+