Thông báo về Hội nghị "Đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia"

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

- Tổng kết, đánh giá công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia trong những năm vừa qua;

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia trong những năm học tiếp theo;

- Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ kinh phí cho đối tượng LHS Lào và Campuchia có hoàn cảnh khó khăn.

2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 7h30 ngày 01/11/2019.

- Địa điểm: Hội trường C, Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum.

3. Thành phần tham gia

- UBND tỉnh Kon Tum, Gia Lai;

- Hội nghị Việt - Cam; Việt - Lào Kon Tum, Gia Lai;

- Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng;

- Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục (Kon Tum, Gia Lai);

- Đại sứ quán Lào tại Hà Nội (bộ phận quản lý lưu học sinh);

- UBND Tỉnh và Sở Giáo dục các tỉnh Nam Lào;

- Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Cộng đồng doanh nghiệp (B15, TTC, Cà phê Đào Hương);

- Toàn thể sinh viên Lào và Campuchia.

+