Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Quản lý và đào tạo sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số

1. Mục đích
- Xác định mục tiêu, nội dung và phương thức đào tạo cho đối tượng người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Tây Nguyên.
- Tổng kết, đánh giá công tác tổ chức quản lý và đào tạo sinh viên người dân tộc thiểu số trong những năm qua.
- Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý sinh viên dân tộc thiểu số trong thời gian tiếp theo.
2. Thời gian và địa điểm
Thời gian: 8h00 ngày 29/11/2019
Địa điểm: tại Hội trường C, Cơ sở ĐHĐN tại Kon Tum.

3. Thành phần tham gia

- Ủy ban dân tộc, Học viện dân tộc;

- UBND tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- Ban dân tộc tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- Sở nội vụ tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum;

- Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- UBND các huyện, thành phố kon Tum;

- Phòng dân tộc các huyện, thành phố Kon Tum;

- Lãnh đạo các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai;

- Toàn thể sinh viên dân tộc thiểu số của Nhà trường.

+