Thông báo Chương trình học giả quốc tế của Đại học Hosei (Nhật Bản)

Chương trình học giả quốc tế của Đại học Hosei (Nhật Bản) được tài trợ bởi Quỹ Quốc tế Hosei, được thành lập từ năm 1980 nhằm mục tiêu thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đại học Hosei với các đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ hoạt động của Quỹ, hằng năm, các học giả nước ngoài sẽ có cơ hội thực hiện nghiên cứu tại Đại học Hosei. 

Mục tiêu của Chương trình: Hướng đến các nhà nghiên cứu trẻ đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ hoặc ít nhất là đang học Nghiên cứu sinh đến Đại học Hosei để thực hiện các nghiên cứu (không cấp bằng) dưới sự hướng dẫn/hợp tác của nhà khoa học Đại học Hosei. Sự hợp tác học thuật này được trông đợi sẽ đóng góp vào hoạt động nghiên cứu của các cá nhân nói riêng và Nhà trường nói chung. 

Thời gian Chương trình: 06 tháng. 

Thời hạn nhận đơn đăng ký: Đến hết ngày 01/6/2021.
Để biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu đối với ứng viên, trợ cấp tài chính, cách thức ứng tuyển, vui lòng xem tại đây

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

+