Kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp năm học 2022 - 2023

Căn cứ Kế hoạch số 573/KH-PHKT ngày 29 tháng 09 năm 2021 của Giám đốc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum về thực hiện Chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đào tạo kiến thức cơ bản về khởi nghiệp; tạo môi trường trải nghiệm thực tế, ứng dụng kiến thức học tập tại trường, tạo sân chơi giao lưu và học hỏi kinh nghiệm để thúc đẩy sinh viên, các nhóm khởi nghiệp có cơ hội hiện thực hóa ý tưởng. 

II. NỘI DUNG 

(1) Truyền thông khởi nghiệp: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hoạt động khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các phương tiện truyền thông của nhà trường (website, fanpage,…) và các hình thức khác. 

(2) Tổ chức cho sinh viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn khởi nghiệp tại nhà trường và địa phương.

(3) Tổ chức và phối hợp triển khai các cuộc thi về khởi nghiệp: Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 - 2023” do Phân hiệu tổ chức (Phụ lục 01) và phối hợp tổ chức các Cuộc thi về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST).

(4) Xây dựng không gian khởi nghiệp, KNĐMST.

(5) Hỗ trợ kết nối và phát triển các dự án khởi nghiệp của sinh viên và cộng đồng.

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí: Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum.

2. Bảng dự trù kinh phí: Phụ lục 02

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

STT

Nội dung

Mục tiêu đạt được

Thời gian

Đơn vị

thực hiện

Đơn vị

phối hợp

1

Truyền thông khởi nghiệp

- Viết bài đăng tin trên website/fanpage (1-2 bản tin/tháng)

- Trang web http://khoinghiep.kontum.udn.vn cập nhật đầy đủ nội dung

- Tìm kiếm và chia sẻ các hoạt động khởi nghiệp trong nước và quốc tế

- Xây dựng các ấn phẩm truyền thông về cuộc thi khởi nghiệp do nhà trường tổ chức

Thường xuyên

- Phòng KH&HTQT

- Đoàn Thanh Niên

- P. CTHSSV

- Tổ TV&TTTT

2

Phát động các cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 - 2023

- Thông báo cuộc thi (thể lệ, giải thưởng…) đến toàn thể các nhóm sinh viên đăng kí tham gia.

- Bắt buộc đối với tất cả các sinh viên các khóa đang học học phần khởi nghiệp đăng ký tham cuộc thi và khuyến khích tham gia đối với toàn thể sinh viên Phân hiệu.

Tháng 11/2022

- Phòng KH&HTQT

- Nhóm giảng viên giảng dạy học phần khởi nghiệp

- Đoàn Thanh Niên

- P.CTHSSV

- Các Khoa

- Tổ TV&TTTT

3

Semniar “Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên”

- Tất cả SV phân hiệu

Tháng 12/2022

- Phòng KH&HTQT

 

- Diễn giả của Viện VNUK – ĐHĐN

- P. HC-TH

- P. CTHSSV

- Đoàn TN

- P. KH-TC

- Tổ TV&TTTT

4

Tổ chức vòng sơ loại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

- Ít nhất 15 - 20 ý tưởng

Tháng 01/2023

- Phòng KH&HTQT

- Đoàn Thanh Niên

- P.CTHSSV

- Các Khoa

5

Xây dựng không gian khởi nghiệp, KNĐMST

- Quy mô diện tích: 250 m2

- Thiết kế theo hương không gian mở, quy chỗ ngồi từ 60-80 chỗ, yên tĩnh, thoải mái, trang bị đầy đủ wifi miễn phí.

- Bàn ghế, nơi làm việc, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp thiết kế theo hướng sáng tạo, kích thích tư duy.

- Mở cửa liên tục 7 ngày trong tuần.

- Vận hành và tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về khởi nghiệp, hỗ trợ câu lạc bộ khởi nghiệp của tỉnh Kon Tum.

Tháng 1 – 5/2023

- Phòng KH&HTQT

- Phòng HC-TH

- Đoàn Thanh Niên

- P. CTHSSV

- Các Khoa

- Phòng KH-TC

6

Tổ chức tập huấn cho sinh viên hoàn thiện các dự án/ý tưởng khởi nghiệp

- Hỗ trợ kết nối mentor

- Trang bị các phương pháp, công cụ giúp hoàn thiện dự án.

- Phân công các giảng viên đang giảng dạy học phần khởi nghiệp và các giảng viên được tham gia các khóa đào tạo về khởi nghiệp hướng dẫn các nhóm hoàn thiện ý tưởng/dự án để tham gia vòng chung kết.

Tháng 2-4 /2023

- Phòng KH&HTQT

- Đoàn Thanh Niên

- P. CTHSSV

- Các Khoa

- Các khách mời

- Nhóm giảng viên phân công theo quyết định

7

Tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

- Có 8-10 ý tưởng có điểm cao nhất vòng sơ loại tham gia cuộc thi.

- Xác định 2-3 ý tưởng sáng tạo, độc đáo và có triển vọng tham gia cuộc thi cấp tổ chức

Tháng 5/2023

- Phòng KH&HTQT

 

- Đoàn Thanh Niên

- P. CTHSSV

- Các Khoa

- Các khách mời

- Hội đồng đánh giá theo quyết định

8

Hỗ trợ phát triển ý tưởng/dự án khởi nghiệp

- Hoàn thiện hồ sơ các dự án có ý tưởng sáng tạo, độc đáo gửi xin tài trợ kinh phí triển khai thực hiện dự án từ các quỹ đầu tư.

- Có từ 1 - 2 dự án được tài trợ kinh phí để hiện thực hóa ý tưởng

Tháng 6-7/2023

- Phòng KH&HTQT

 

- Ban giám đốc

- Phòng KH-TC

- Hội đồng xét duyệt

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Xây dựng kế hoạch hoạt động khởi nghiệp, dự trù kinh phí và phân bổ người đảm nhiệm các nội dung được phân công theo kế hoạch.

- Mời các chuyên gia, các đại biểu từ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và Câu lạc bộ doanh nhân trẻ tham gia diễn đàn khởi nghiệp.

- Lên chương trình, tổ chức “Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 - 2023” (vòng sơ loại và vòng chung kết).

- Thông báo cuộc thi khởi nghiệp, KNĐMST các cấp đến toàn thể sinh viên, CB-VC Phân hiệu tham gia cuộc thi. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trực thuộc Phân hiệu xây dựng không gian khởi nghiệp, KNĐMST.

- Chủ trì toàn bộ các hoạt động khởi nghiệp năm học 2022 – 2023 của Phân hiệu.

2. Phòng Công tác HSSV

- Phối hợp truyền thông các cuộc thi khởi nghiệp đến toàn thể sinh viên trong Nhà trường.

- Tham gia quản lý sinh viên xuyên suốt các hoạt động khởi nghiệp trong năm học 2022 - 2023 để làm căn cứ đánh giá thi đua, điểm rèn luyện và học tập cho năm học 2022 – 2023.

3. Phòng Hành chính – Tổng hợp

- Hỗ trợ công tác hành chính (chỗ ở các chuyên gia khởi nghiệp, xắp xếp bàn ghế, dụng cụ, thiết bị, âm thanh, ánh sáng…) cho tổ chức cuộc thi, các khóa đào tạo về hoạt động khởi nghiệp năm học 2022 - 2023 theo kế hoạch.

- Cử CBVC chuyên trách hỗ trợ thiết kế, dự trù kinh phí, xây dựng không gian khởi nghiệp, KNĐMST.

4. Phòng Tài chính – Kế toán

Thực hiện công tác tài chính – kế toán theo dự trù kinh phí đúng với kế hoạch.

5. Các khoa  

Cử các giảng viên tham gia chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên những nội dung cần thiết trong xây dựng ý tưởng “Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 -2023”.

6. Tổ thư viện và thông tin truyền thông

- Chụp ảnh, đưa tin xuyên suốt các hoạt động khởi nghiệp của năm học.

- Xây dựng market, phông theo các nội dung hoạt động.

7. Đoàn thanh niên

- Phối hợp truyền thông các cuộc thi khởi nghiệp đến toàn thể sinh viên trong Nhà trường.

- Vân động các CLB tham gia sinh hoạt trong không gian khởi nghiệp, KNĐMST

8. Nhóm giảng viên giảng dạy 

Phối hợp và cung cấp cho phòng KH&HTQT về dữ liệu (thông tin, danh sách nhóm, ý tưởng dự thi…của các nhóm) và quy đổi điểm học phần cho các sinh sinh viên đang học học phần khởi nghiệp học kỳ I năm học 2022 – 2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch thực hiện hoạt động khởi nghiệp năm học 2022 – 2023 của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Đề nghị các Khoa, các đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch./.

Xem chi tiết thông tin tại đây

+