Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch số 705/KH-PHKT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum về thực hiện hoạt động khởi nghiệp năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 19/12/2022 về thống nhất các nội dung vòng sơ loại “Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 – 2023”;

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thông báo thể lệ Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng hởi nghiệp năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

1. Quy định về bài dự thi

- Hình thức: Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman. 

- Sản phẩm gửi kèm bài dự thi: Bản thuyết minh dự án.

- Biểu mẫu: Theo phụ lục đính kèm

2. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: từ 13h30 – 17h00 ngày 07 tháng 01 năm 2023 (Thứ bảy)

- Địa điểm: Tại phòng H502 và H503, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Danh sách các nhóm báo cáo theo các phòng: Sẽ được lập và thông báo sau đến các nhóm dự thi.

3.    Tiêu chí chấm và cơ cấu điểm

Nội dung và tiêu chí chấm điểm của cuộc thi được trình bày chi tiết theo bảng sau:

TT

Tiêu chí

Điểm

1

Sự cần thiết của sản phẩm, dịch vụ đối với nhu cầu thị trường; Giá trị của sản phẩm, dịch vụ đem lại cho khách hàng, cộng đồng và xã hội; Xác định và đánh giá đúng đối tượng, phân khúc khách hàng mục tiêu của sản phẩm, dịch vụ.

20

2

Tính khả thi trong sản xuất, kinh doanh; Tính hiệu quả của dự án bao gồm cơ cấu chi phí, giá thành cạnh tranh so với các loại sản phẩm, dịch vụ đã có trên thị trường.

15

3

Tính độc đáo, sáng tạo của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm đã có trên thị trường; Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

15

4

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh: Kế hoạch sản xuất hàng hóa; Phân tích và đánh giá rủi ro; Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa/ dịch vụ; Kế hoạch phát triển, mở rộng thị trường;

10

5

Kết quả của dự án: doanh thu, lợi nhuận dự kiến, khả năng tăng trưởng, tốc độ phát triển dự án

10

6

Đánh giá nguồn lực thực hiện: Tính sẵn sàng tham gia của đội ngũ nhân sự, cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án; Các đối tác chính, giải pháp huy động vốn để triển khai dự án.

10

7

Kênh truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông tổng thể; Giải pháp truyền thông độc đáo và khác biệt…

10

8

Khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng/dự án

10

Tổng cộng

100

4. Quy định nộp bài dự thi

- Thời gian nộp: chậm nhất 16h30 ngày 03 tháng 01 năm 2023 (thứ ba)

- Địa điểm: Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - H305, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

- Số lượng: Mỗi nhóm tham gia dự thi gửi 03 (ba) bản cứng mô hình kinh doanh về Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - H305, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. 

- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm: ThS. Trần Quốc Hùng, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế - H305, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Số điện thoại: 0866.051.599. Địa chỉ email: tqhung@kontum.udn.vn

Để hoạt động khởi nghiệp và Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp năm học 2022 - 2023 của sinh viên Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Đề nghị các đơn vị liên quan, nhóm giảng viên và sinh viên tham gia nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

Xem thông tin chi tiết tại đây

+