Thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm học 2022-2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tổ chức xét tặng Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng năm học 2022-2023. 

Kính mời xem Kế hoạch số 723/KH-ĐHĐN và Phụ lục Giải thưởng dưới đây.

723 KH tổ chức xét tặng giải thưởng SV NCKH ĐHĐN năm học 2022-2023_0001

Phụ lục Giải thưởng

Tin Ban Công tác HSSV ĐHĐN

+