Thông báo đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023

Đại học Đà Nẵng thông báo đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

Kính mời xem Công văn số 3509/ĐHĐN-TCCB dưới đây.

1. Công văn 3509/ĐHĐN-TCCB về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevsaia

2. Công văn số 2275/ĐCT-UBGT về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Kovalevsaia

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

+