Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác Đảng năm 2023, ngày 10/01/2024, Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ ra: Năm 2023, Đảng ủy đã nỗ lực chỉ đạo các bộ phận tích cực, chủ động đẩy mạnh các hoạt động để cải thiện, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh, đào tạo, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, ...Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng cùng sự đồng thuận và nhất trí cao của tập thể đảng viên, CBVC, Đảng ủy Phân hiệu đã chỉ đạo đạt được nhiều thành tựu nổi bật. (https://kontum.udn.vn/?act=ct-tin-tuc&reltt=1045-Top-10-dau-an-su-kien-noi-bat-Phan-hieu-dai-hoc-da-Nang-nam-2023.html)

Đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu phát biểu

Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Tố Như, Phó Bí thư đã trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể thực hiện đạt 5/6 chỉ tiêu đã đề ra, chủ yếu gồm: Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% đảng viên, CBVC, sinh viên sinh viên. Đảng bộ và 3/3 Chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có Chi bộ Giảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 05 đảng viên mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Tố Như - Phó Bí thư Đảng ủy Phân hiệu trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Phân hiệu

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Phân hiệu đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2024. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong cán bộ, giảng viên và sinh viên. Quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác cán bộ, đảm bảo chất lượng, KHCN, cơ sở vật chất,…Cụ thể: chỉ đạo mở 02 ngành đào tạo mới; phát triển các loại hình liên kết, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, phối hợp đào tạo nghề; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Phân hiệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới quản trị đại học gắn với chuyển đổi số, kiện toàn tổ chức bộ máy; thành lập trung tâm KHCN và Đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, đề xuất phương án chuyển đổi Phân hiệu thành trường thành viên của ĐHĐN; lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các trường đã ký kết MOU, Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Nam Lào, Tập đoàn Inoue - Nhật Bản, Trường đại học Kochi,...; tiếp tục triển khai dự án PHER, tổ chức các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế, khởi nghiệp. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa nhà trường với địa phương, doanh nghiệp, nhất là các trường THPT, DTNT gắn kết chặt chẽ với mạng lưới cựu sinh viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của toàn thể đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt Phân hiệu.
Dịp này, Đảng uỷ Phân hiệu tổ chức khen thưởng cho 01 tập thể và 06 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023
 

Trao giấy khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Cũng tại Hội nghị, toàn Đảng bộ đã được phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, Đảng uỷ cấp trên:

- Các Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thông qua:

+ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”;

+ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”;

+ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới";

+ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". 

- Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Hình lưu niệm
 

+