Báo cáo tiến độ đề tài nghiên cứu Khoa học của giảng viên cấp cơ sở năm 2023

Sáng ngày 22/02/2024, Hội đồng đánh giá tiến độ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, do TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu làm chủ tịch hội đồng đã lắng nghe báo cáo tiến độ của 06 đề tài nghiên cứu của các tác giả/nhóm tác giả là giảng viên của Phân hiệu thực hiện.

TS. Nguyễn Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Phân hiệu, chủ tịch Hội đồng đánh giá tiến độ đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở

Bên cạnh công tác giảng dạy thì nghiên cứu khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các giảng viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của Phân hiệu về mọi mặt. Đồng thực góp phần thực hiện tốt sứ mạng là cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.

Trong năm 2023, Hội đồng khoa học Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đã xét duyệt các đề tài NCKH&CN cấp cơ sở. Sau một thời gian triển khai nghiên cứu, thực hiện, đến 22/02/2024, Hội đồng khoa học đã tổ chức kiểm tra tiến độ của đề tài, đánh giá, điều chỉnh nội dụng phù hợp cũng như có những chia sẻ, góp ý để các tác giả/nhóm tác giả hoàn thiện đề tài tốt nhất. 

Chủ nhiệm các đề tài báo cáo

Các đề tài NCKH do các giảng viên Phân hiệu đang thực hiện trong năm 2024 gồm: Nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh tại tỉnh Kon Tum;  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp an sinh xã hội cho người đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Kon Tum; Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất một số sản phẩm từ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius (Kurz) Merr.)”; Nghiên cứu ảnh hưởng của vật trôi, cây trôi đến xói dưới cầu trên các sông của một số huyện tỉnh Kon Tum; Xây dựng chiến lược truyền thông cho học hiệu Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây chuối già Nam Mỹ (Musa Acuminata Cavendish)”.

Sau buổi báo cáo tiến độ, các tác giả/nhóm tác giả sẽ tiếp tục thực hiện quá trình nghiên cứu, hoàn thiện để nghiệm thu theo đúng tiến độ quy định của Nhà trường.

+