Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin Học liệu số (Số 1-2024)

Nhằm kết nối, hướng dẫn và chia sẻ đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên/học viên của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tiếp cận, khai thác các nguồn thông tin học liệu, tài liệu số trực tuyến, Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN trân trọng giới thiệu Bản tin Học liệu số (số 1-2024).

Bản tin giới thiệu các đường link tài liệu số (báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, các bài báo…) của các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHĐN do Trung tâm tác nghiệp “số hoá” và hệ thống, phát triển cơ sở học liệu nội sinh, đáp ứng nhu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trên Tài nguyên số Dspace và Mạng Thư viện ĐHĐN.

Bên cạnh các nguồn thông tin học liệu nội sinh, Bản tin Học liệu số còn liên kết, giới thiệu một số nguồn tài nguyên thông tin truy cập mở (miễn phí) của các tổ chức khoa học, giáo dục và thư viện uy tín trong và ngoài nước, các nguồn sách biếu/tặng của các đơn vị đối tác nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu chia sẻ, khai thác hiệu quả thông tin học thuật hữu ích trong kỷ nguyên số. 

Trân trọng kính mời xem Bản tin Học liệu số (Số 1-2024) tại đây. 

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

+