1. Chức năng

Tổ Khảo thí, Đảm bảo chất lượng Giáo dục và Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Phân hiệu trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo; Thực hiện các nghiệp vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Đà Nẵng và của Phân hiệu.

2. Nhiệm vụ

2.1. Về hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tổ chức xây dựng và trình Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các bộ phận trực thuộc Phân hiệu.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường cho từng năm học mới; Tham mưu tổ chức Lễ ký kết thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng giữa Ban Giám đốc với trưởng các phòng, tổ, bộ phận; Giữa Phân hiệu với Đại học Đà Nẵng.

- Nghiên cứu và triển khai công tác kiểm định chất lượng (tự đánh giá và đánh giá ngoài) của Phân hiệu. Phối hợp với các bộ phận quản lý và hoàn thiện hồ sơ chất lượng; Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng, thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường và các bộ phận.

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Ban Giám đốc.

- Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về phương pháp, thái độ giảng dạy của giảng viên và thái độ của cán bộ phục vụ, điều kiện giảng dạy,  nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của sinh viên; Xây dựng bảng hỏi cho quá trình khảo sát.

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp và của nhà tuyển dụng về tính phù hợp của nội dung chương trình đối với yêu cầu của đơn vị sử dụng.

- Thực hiện khảo sát thực trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Xây dựng trang mạng đảm bảo chất lượng nhằm cập nhật và công khai các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng.

- Xây dựng diễn đàn online về nâng cao chất lượng đào tạo.

- Kiểm tra thường xuyên giờ lên lớp và xuống lớp của Giảng viên toàn Phân hiệu.

- Theo dõi sĩ số học sinh có mặt, vắng mặt từng buổi học của tất cả các lớp.

- Theo dõi tình hình giảng dạy của giảng viên toàn Phân hiệu.

2.2. Về hoạt động Khảo thí

- Tổ chức xây dựng và trình Ban Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các bộ phận trực thuộc Phân hiệu.

- Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thi và chấm thi cho các kỳ thi trong toàn trường theo đúng qui chế hiện hành.

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi học kỳ.

- Phối hợp với các Tổ bộ môn xây dựng ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học, thường xuyên rà soát, điều chỉnh ngân hàng đề thi; tổ chức kiểm tra, chấm bài và công bố kết quả theo kế hoạch chung.

2.3. Về hoạt động Công nghệ thông tin

a. Quản lý website

- Thiết kế, quản lý và vận hành website Phân hiệu.

- Quản trị nội dung trên cổng thông tin Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Nhà trường.

- Thu thập và biên tập thông tin về các hoạt động, sự kiện do Nhà trường tổ chức đăng lên website.

- Cập nhật thông tin về giáo dục, đào tạo trên các báo điện tử trong nước lên website.

- Cập nhật thông tin, thông báo của các bộ phận trong Nhà trường lên website.

- Triển khai các hoạt động nhằm tăng lượng truy cập và nâng xếp hạng của website.

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn phát triển.

b. Quản trị mạng

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng và máy chủ.

- Quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng máy tính của Nhà trường.

- Quản lý phòng máy phục vụ dạy và học.

- Quản lý về kỹ thuật các chương trình phần mềm ứng dụng.

- Tư vấn, đề xuất ý kiến về trang bị mới, nâng cấp, cải tiến các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công theo đúng chức năng của Tổ

+