Từ khóa:
Số hiệu:
TT SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU HIỆU LỰC
1 KH: 08/NQ-HĐĐH
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 12-07-2021
Ngày HL: 12-07-2021
NBH: Đại học Đà Nẵng
Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà NẵngCòn
2 KH: 13/NQ-HĐĐH
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 07-09-2021
Ngày HL: 07-09-2021
NBH: Đại học Đà Nẵng
Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà NẵngCòn
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU
1. KH: 08/NQ-HĐĐH
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 12-07-2021
Ngày HL: 12-07-2021
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Nghị quyết số 08/NQ-HĐĐH Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
2. KH: 13/NQ-HĐĐH
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 07-09-2021
Ngày HL: 07-09-2021
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Nghị quyết số 13/NQ-HĐĐH Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
+