UD-CK

BA CÔNG KHAI

 

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 về “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum công bố:

 

A.   BÁO CÁO THÔNG TIN HÀNG NĂM

 

1. Năm học 2021-2022:

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: [Xem tại đây]

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: [Xem tại đây]

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo: [Xem tại đây]

- Công khai về Cơ sở vật chất: [Xem tại đây]

 

2. Năm học 2020-2021:

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: [Xem tại đây]

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: [Xem tại đây]

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo: [Xem tại đây]

- Công khai về Cơ sở vật chất: [Xem tại đây]

 

3. Năm học 2019-2020:

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: [Xem tại đây]

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: [Xem tại đây]

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo: [Xem tại đây]

 

4.  Năm học 2018-2019: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

- Công khai về Cơ sở vât chất: [Xem tại đây]

 

5.   Năm học 2017-2018: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

 

6.   Năm học 2016-2017: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

 

7.   Năm học 2015-2016: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

 

8.   Năm học 2014-2015: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

 

B.  BÁO CÁO TÌNH HÌNH LÀM VIỆC SAU 06 THÁNG NĂM TỐT NGHIỆP

 

1. Năm 2021 [Xem nội dung tại đây]

 

2. Năm 2020 [Xem nội dung tại đây]

 

3. Năm 2019 [Xem nội dung tại đây]

 

4. Năm 2018 [Xem nội dung tại đây]

 

5. Năm 2017 [Xem nội dung tại đây]

 

6. Năm 2016 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

 

7. Năm 2015 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

 

C.   CÔNG KHAI THÔNG TIN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP: [Tra cứu tại đây]

 

D. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

 

1. Năm học 2021-2022 [Xem nội dung tại đây]

 

2. Năm học 2020-2021 [Xem nội dung tại đây]

 

3. Năm học 2019-2020 [Xem nội dung tại đây]