Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum công bố:

A.   BÁO CÁO THÔNG TIN HÀNG NĂM

1. Ba công khai năm học 2023-2024

1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.

2. Ba công khai năm học 2022-2023

1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.

3. Ba công khai năm học 2021-2022:

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: [Xem tại đây]

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: [Xem tại đây]

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo: [Xem tại đây]

- Công khai về Cơ sở vật chất: [Xem tại đây]

4. Ba công khai năm học 2020-2021:

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: [Xem tại đây]

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: [Xem tại đây]

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo: [Xem tại đây]

- Công khai về Cơ sở vật chất: [Xem tại đây]

5. Ba công khai năm học 2019-2020:

- Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu: [Xem tại đây]

- Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế: [Xem tại đây]

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo: [Xem tại đây]

6.  Ba công khai năm học 2018-2019: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

- Công khai về Cơ sở vât chất: [Xem tại đây]

7.   Ba công khai năm học 2017-2018: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

8.   Ba công khai năm học 2016-2017: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

9.   Ba công khai năm học 2015-2016: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

10.   Ba công khai năm học 2014-2015: [Xem nội dung báo cáo tại đây]

B.  BÁO CÁO TÌNH HÌNH LÀM VIỆC TRONG KHOẢNG 12 THÁNG TỪ KHI TỐT NGHIỆP

1. Năm 2023 [Xem nội dung tại đây]

2. Năm 2022 [Xem nội dung tại đây]

3. Năm 2021 [Xem nội dung tại đây]

4. Năm 2020 [Xem nội dung tại đây]

5. Năm 2019 [Xem nội dung tại đây]

6. Năm 2018 [Xem nội dung tại đây]

7. Năm 2017 [Xem nội dung tại đây]

8. Năm 2016 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

9. Năm 2015 [Xem nội dung báo cáo tại đây]

C.   CÔNG KHAI THÔNG TIN CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP: [Tra cứu tại đây]

D. CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

1. Năm học 2023-2024 [Xem nội dung tại đây]

2. Năm học 2022-2023 [Xem nội dung tại đây]

3. Năm học 2021-2022 [Xem nội dung tại đây]

2. Năm học 2020-2021 [Xem nội dung tại đây]

3. Năm học 2019-2020 [Xem nội dung tại đây]

+