TT SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU HIỆU LỰC
1 KH: 866/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản:
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 09-03-2023
Ngày HL: 09-03-2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 866/QĐ-ĐHĐN ngày 09/03/2023 về việc ban hành Quy định đào tạo theo phương thức trực tuyến và phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến của Đại học Đà NẵngCòn
2 KH: 111/KH-PHKT
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 28-02-2023
Ngày HL: 28-02-2023
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Kế hoạch về việc tổ chức "Chương trình Open Day 2023"Còn
3 KH: 100/KH-PHKT
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 23-02-2023
Ngày HL: 23-02-2023
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tết cổ truyền Việt Nam - Lào - Campuchia, chủ đề "Sắc màu văn hóa Phương ĐôngCòn
4 KH: 91/PHKT-KT,ĐBCLGD&CNTT
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 24-02-2022
Ngày HL: 24-02-2022
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Kế hoạch số 91/PHKT-KT,ĐBCLGD&CNTT ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc cập nhật kế hoạch kiểm định chất lượng CTĐT giai đoạn 2022-2025Còn
5 KH: 699/QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 08-11-2021
Ngày HL: 08-11-2021
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Quyết định số 699/QĐ-PHKT ngày 08 tháng 4 năm 2021 Ban hành "Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệpCòn
6 KH: 3919/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 16-11-2021
Ngày HL: 16-11-2021
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3919/QĐ-ĐHĐN ngày 16/11/2021 về việc Ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TumCòn
7 KH: 3756/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 03-10-2022
Ngày HL: 03-10-2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định 3756/QĐ-ĐHĐN ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon TumCòn
8 KH: 3162.QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 26-08-2022
Ngày HL: 26-08-2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumCòn
9 KH: 535.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính
Ngày BH: 09-09-2022
Ngày HL: 09-09-2022
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Quyết định Vv Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon TumCòn
SỐ KÝ HIỆU TRÍCH YẾU
1. KH: 866/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản:
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 09-03-2023
Ngày HL: 09-03-2023
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Quyết định 866/QĐ-ĐHĐN ngày 09/03/2023 về việc ban hành Quy định đào tạo theo phương thức trực tuyến và phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến của Đại học Đà Nẵng
2. KH: 111/KH-PHKT
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 28-02-2023
Ngày HL: 28-02-2023
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
Kế hoạch về việc tổ chức "Chương trình Open Day 2023"
3. KH: 100/KH-PHKT
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Học sinh, sinh viên
Ngày BH: 23-02-2023
Ngày HL: 23-02-2023
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội tết cổ truyền Việt Nam - Lào - Campuchia, chủ đề "Sắc màu văn hóa Phương Đông
4. KH: 91/PHKT-KT,ĐBCLGD&CNTT
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 24-02-2022
Ngày HL: 24-02-2022
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
Kế hoạch số 91/PHKT-KT,ĐBCLGD&CNTT ngày 24 tháng 02 năm 2022 về việc cập nhật kế hoạch kiểm định chất lượng CTĐT giai đoạn 2022-2025
5. KH: 699/QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đảm bảo chất lượng
Ngày BH: 08-11-2021
Ngày HL: 08-11-2021
NBH: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
Quyết định số 699/QĐ-PHKT ngày 08 tháng 4 năm 2021 Ban hành "Quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
6. KH: 3919/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đào tạo
Ngày BH: 16-11-2021
Ngày HL: 16-11-2021
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Quyết định 3919/QĐ-ĐHĐN ngày 16/11/2021 về việc Ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
7. KH: 3756/QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 03-10-2022
Ngày HL: 03-10-2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Quyết định 3756/QĐ-ĐHĐN ngày 03 tháng 10 năm 2022 về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
8. KH: 3162.QĐ-ĐHĐN
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức cán bộ
Ngày BH: 26-08-2022
Ngày HL: 26-08-2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Hiệu lực: Còn
Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
9. KH: 535.QĐ-PHKT
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính
Ngày BH: 09-09-2022
Ngày HL: 09-09-2022
NBH: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Hiệu lực: Còn
Quyết định Vv Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
+