BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC: TS. NGUYỄN PHI HÙNG

Điện thoại

02603.915.889

Di động

0901.141.199

Email

nphung@ac.udn.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: ThS. NGUYỄN TỐ NHƯ

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388 -> 8

Di động

0931.624.345

Email

ntnhu@kontum.udn.vn

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388->0; 02606.287.771

Email

hcth@kontum.udn.vn

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388->1; 02602.211.348

Email

 

daotao@kontum.udn.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388->2; 02606.287.772

Email

ctsv@kontum.udn.vn

 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388->3

Email

khhtqt@kontum.udn.vn

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Điện thoại

 

02603.919.997, 02603.919.388->4

Email

khtc@kontum.udn.vn

 

TỔ THƯ VIỆN VÀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Điện thoại

02606.287.775

Email

thuvien@kontum.udn.vn

 

TỔ KHẢO THÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại

02602.230.234

Email

khaothi@kontum.udn.vn

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

Điện thoại

02606.287.774

Email

ttnnth_udck@kontum.udn.vn

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Điện thoại

0353.955.412

Email

vpdu@kontum.udn.vn

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN

Điện thoại

02606.557.776

Email

doantn@kontum.udn.vn

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

Điện thoại

0905.560.369

Email

congdoan@kontum.udn.vn

 

KHOA KINH TẾ

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388->5

Email

khoakt@kontum.udn.vn

 

KHOA CÔNG NGHỆ

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388->6

Email

khoaktnn@kontum.udn.vn

 

KHOA LUẬT VÀ SƯ PHẠM

Điện thoại

02603.919.997, 02603.919.388->7

Email

khoaspdbdh@kontum.udn.vn

+