1. Giới thiệu chung

Trung tâm Ngoại ngữ và tin học, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum là đơn vị trực thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các chương trình về ngoại ngữ, tin học và hợp tác với các đơn vị tổ chức thi, sát hạch về ngoại ngữ, tin học.

Hiện tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học bao gồm 5 thành viên, gồm 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 2 chuyên viên.

2. Chức năng

2.1. Về đào tạo ngoại ngữ, tin học

- Tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ về ngoại ngữ, tin học cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá, sát hạch và cấp chứng chỉ, chứng nhận:

+ Chương trình ngoại ngữ: Xây dựng kế hoạch chiêu sinh, mở lớp, đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu người học các chương trình ngoại ngữ theo quy định; các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ khác đáp ứng nhu cầu người học.

+ Chương trình tin học: Xây dựng kế hoạch chiêu sinh, mở lớp, đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu người học các chương trình tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin - Truyền thông;

+ Chương trình tin học thiếu nhi; Chương trình các chứng chỉ quốc tế và các chương trình bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ và chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn đáp ứng nhu cầu người học.

- Tổ chức các hội đồng sát hạch, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định pháp luật và của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum.

- Tổ chức thực hiện công tác chiêu sinh, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn bằng nhiều hình thức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học.

- Tổ chức và phối hợp, liên kết với các tổ chức, cơ sở đào tạo khác có nhu cầu để thực hiện việc sát hạch, kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học cho người học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin - Truyền thông.

- Quản lý đội ngũ giảng viên, viên chức, nhân viên, học viên thuộc trung tâm theo phân cấp của Giám đốc Phân hiệu; 

2.2. Về hoạt động Công nghệ thông tin

a. Quản lý website

- Thiết kế, quản lý và vận hành website Phân hiệu.

- Quản trị nội dung trên cổng thông tin Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của Nhà trường.

- Thu thập và biên tập thông tin về các hoạt động, sự kiện do Nhà trường tổ chức đăng lên website.

- Cập nhật thông tin về giáo dục, đào tạo trên các báo điện tử trong nước lên website.

- Cập nhật thông tin, thông báo của các bộ phận trong Nhà trường lên website.

- Triển khai các hoạt động nhằm tăng lượng truy cập và nâng xếp hạng của website.

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn phát triển.

b. Quản trị mạng

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng và máy chủ.

- Quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng máy tính của Nhà trường.

- Quản lý phòng máy phục vụ dạy và học.

- Quản lý về kỹ thuật các chương trình phần mềm ứng dụng.

- Tư vấn, đề xuất ý kiến về trang bị mới, nâng cấp, cải tiến các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công theo đúng chức năng của Tổ

+